Styrgrupp

I styrgruppen sitter en patientrepresentant, ledmöter från sjukhusledningar och ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Region Halland, en ledmot från Göteborg Universitet, samt RCC Västs verksamhetschef.

Styrgruppens huvuduppgift är att bidra till att de övergripande målen för RCC Väst uppnås, samt att genom uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt perspektiv. Detta sker bland annat genom att:

  • initiera analyser av cancervården i Västra sjukvårdsregionen föreslå utvecklingsstrategier,
  • behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget
  • utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna
  • ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller revideras,
  • ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser,
  • främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård,
  • främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt.  

Lars Rex

ordförande, enhetschef Koncernstab Hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen

 

 

Anneli Torstensson

samordnare

RCC Väst

Thomas Björk-Eriksson

avdelningschef, föredragande

RCC Väst

Ledamöter

Beate Poetzsch

chefläkare

Närhälsan

 

Christina Hansson

Patient- och närståenderådet

Erik Johnsson

bitr. områdeschef område 5

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Helena Gladh

verksamhetschef Hallands sjukhus

Region Halland

Jacob Wulfsberg

chefläkare

Sjukhusen i väster

Jeanette Törnqvist

verksamhetschef, Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Region Halland

Region Halland

Jerker Nilson

Chefläkare

Södra Älvsborgs Sjukhus

Jesper Swärd

Chefläkare

Urologsektionen, NU-sjukvården

Karin Mellgren

verksamhetschef, Barncancercentrum i Västra Sverige

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Olsson

verksamhetschef, K2

Skaraborgs Sjukhus

Per Karlsson

professor, Göteborgs universitet

Adjungerade

Andreas Hallqvist

verksamhetschef verksamhetsomr. onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

 

Max Själander

kommunikationsstrateg

Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret, Västra Götala...

Catarina Åsberg

T f enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

Alexander Börjesson

enhetschef IT

RCC Väst