Nyheter

Samverkan
Alkoholens påverkan på cancerbehandling undersöks i ny rapport

Alkoholkonsumtion är tydligt förknippat med ökad risk för cancerutveckling i flera olika organ. Drygt 4% av nya cancerfall globalt anses orsakas av alkoholkonsumtion och minskad alkoholkonsumtion är därför ett viktigt mål för primär prevention av cancer.

Samverkan
Fler behandlas för urinblåsecancer inom utsatt tid i Helsingborg

Urologimottagningen på Helsingborgs lasarett har lyckats korta tiden till utredning och behandling vid misstänkt cancer i urinblåsan. Tidigare fick omkring sju procent utredning och behandling inom den tid som är målbilden. Under det gångna året har man lyckats höja den andelen till närmare 80 procent.

Väst
Uppföljande webbutbildning i cytostatikahantering för årlig uppfräschning av kompetens

För att bibehålla kompetensen efter att ha genomfört Cytostatikakörkortet via RCC eller annan regi, erbjuder VGR en ny webbutbildning som tar ca 15–20 minuter att genomföra.

Samverkan
Framsteg inom analcancervården

Det nationella vårdprogrammet för analcancer har nyligen uppdaterats. Bland annat blir strålbehandlingen mer individanpassad. Anders Johnsson, som varit ordförande för vårdprogramgruppen, ger sin syn på analcancervårdens utveckling och framtid.

Samverkan
Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdomar lanseras

RCC lanserar ett efterfrågat vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och ungdomar. Vårdprogrammet ska ge vårdpersonal tydliga, evidensbaserade rekommendationer för hur tidiga och sena komplikationer av cancer och cancerbehandling för barn och ungdomar kan förebyggas, utredas och behandlas.

Samverkan
Framtidens IPÖ är diagnosoberoende – Ska bli ett verktyg för fler i cancervården

Utveckling för att skapa en diagnosoberoende IPÖ-lösning har påbörjats under 2024. Målet är att bredda tillämpningen från dagens åtta diagnoser och att genom den nya lösningen kunna erbjuda IPÖs nyttor till alla cancerdiagnoser.

Samverkan
RCC:s stöd till förbättringsarbete del i  en långsiktig satsning

I flera regioner finns fortfarande tid kvar att söka medel till förbättringsprojekt inom patologi, bilddiagnostik, rehabilitering och palliativ vård. Cancersamordnaren Kjell Ivarsson ser fram emot att följa initiativen under året. Han ser förbättringsprojekten som ett startskott, inte en punktinsats.

Samverkan
Nationell webbutbildning ska stötta i arbetet med strukturerad cancerrehabilitering

För att stödja regionerna i att arbeta mer strukturerat med cancerrehabilitering, enligt det uppdaterade vårdprogrammet, lanserar RCC i samverkan en ny webbutbildning. Utbildningen vänder sig till personal inom specialistsjukvården som arbetar med patienter med cancer och är kostnadsfri.

Väst
Psykosociala avstämningssamtal fångar upp tiden på sjukhuset

På Södra Älvsborg sjukhus infördes psykosociala avstämningssamtal efter avslutad behandling mot barncancer som ett projekt. Idag är avstämningssamtal en del av det dagliga arbetet och erbjuds till alla familjer med ett barn som blivit behandlad mot cancer.

Samverkan
Ny utvärdering visar vägen för de nationella vårdprogrammen

De nationella vårdprogrammen för cancer används mycket och är uppskattade, men det finns flera önskemål om utveckling. Det visar RCC:s utvärdering av vårdprogrammen. Utvärderingen ligger till grund för ett utvecklingsarbete som redan är igång.

Samverkan
Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska?

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets kontaktsjuksköterska 2024! RCC uppmärksammar kontaktsjuksköterskans viktiga roll varje år genom att utse Årets kontaktsjuksköterska.