Nyheter

Samverkan
Vårdprogrammet för bröstcancer har reviderats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken på cancercentrum.se

Samverkan
KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.

Samverkan
Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Samverkan
Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Väst
Maria Edegran är Årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Den 18 maj utses Årets processledare 2022 i Västra sjukvårdsregionen. Utmärkelsen tilldelas i år Maria Edegran för hennes mångåriga arbete och engagemang i att driva mammografiscreeningen i regionen.

Väst
Karin Janneson är Årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Den 18 maj delas priset för Årets kontaktsjuksköterska 2022 ut i Västra sjukvårdsregionen. I år går utmärkelsen till Karin Janneson som uppmärksammas för sitt arbete som kontaktsjuksköterska och teamledare på Skaraborgs sjukhus.

Väst
Utbildningen Cytostatikakörkort firar 10 år

Utbildningen startade 2012 för att få till en likvärdig utbildning i Västra sjukvårdsregionen så att hanteringen av cytostatika ska ske på samma sätt. Hitintills har över 1100 sjuksköterskor och undersköterskor gått utbildningen.

Väst
Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell kvalitetsstämpel

Sahlgrenska Cancer Centre tar plats bland de främsta cancersjukhusen i Europa. I veckan godkändes ansökan om att bli ett Comprehensive Cancer Centre. – Det här bekräftar vår placering i forskningens och vårdens absoluta framkant, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

Samverkan
Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.

Väst
Fortsatt satsning för bättre cancerrehabilitering

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 27 april om en rad åtgärder i handlingsplanen ”En ännu bättre cancerrehabilitering”. Det handlar bland annat om ett pilotprojekt kring digitala stödverktyg med totalt 1 miljon kronor under 2022-2023.

Väst
Patientens tankar om att vilja leva kan bli en del i cancerbehandlingen

När hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ställde sig bakom ett dokument om att förebygga självmord uppstod frågan hur vi kan hjälpa cancerpatienter som i detta sammanhang är särskilt sårbara.

Samverkan
Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.