27
JUN
2022

Samverkan

Uppdaterat SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nu finns en ny version av vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). Den nya versionen publicerades 220627.

Samverkan

SKR söker ny cancersamordnare

Hans Hägglund avslutar uppdragen som cancersamordnare vid SKR och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. SKR söker därför en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin.


23
JUN
2022

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning.


16
JUN
2022

Väst

Förbättringsarbeten i fokus under regiondag för SVF-koordinatorer

Under regiondagen för koordinatorer för standardiserade vårdförlopp (SVF) presenterades två goda exempel på förbättringsarbete inom vårdförloppet för prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer. Det gavs även en lägesbild av hur det går med det övergripande arbete med standardiserade vårdförlopp på nationell och regional nivå.


15
JUN
2022

Samverkan

Nu lanseras Min vårdplan för fler diagnoser

Under kommande månader lanserar RCC nationell Min vårdplan för inte mindre än sex cancerdiagnoser. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Samverkan

Ny rapport: Hög forskningsaktivitet inom barncancer trots pandemin

RCC i samverkan publicerar nu en rapport om aktiviteten inom klinisk barncancerforskning under coronapandemin 2020 jämfört med 2019. Rapporten baseras på en enkätbaserad studie från RCC Mellansverige och visar bland annat att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019.


14
JUN
2022

Väst

Diagnoskoordinator underlättar införande av Min vårdplan

RCC Väst har tagit fram en regional modell för implementering av nationell Min vårdplan i cancervården. Kärnan i modellen är att rekrytera och kompetensutveckla kontaktsjuksköterskor. I rollen som regional diagnoskoordinator ger de sedan stöd och utbildar i arbetssätt kring Min vårdplan inom respektive diagnosområde.


9
JUN
2022

Samverkan

Socialstyrelsens rapport visar – cancerrehabiliteringen behöver förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering följts av Socialstyrelsen och det finns flera förbättringar som bör göras. Socialstyrelsens rapport pekar på stora lokala skillnader när det gäller möjligheten till rehabilitering för patienter med cancer inom vissa regioner.


7
JUN
2022

Samverkan

Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer – kunskapspåfyllnad för och av professionen

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer.


2
JUN
2022

Väst

”Vi har stor erfarenhet av palliativ vård men har varken uppdrag eller resurser till det”

Förra året presenterades ett nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn, som säger att barn ska kunna få den vården i sina hem. Så ser verkligheten tyvärr inte alltid ut.


1
JUN
2022

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Torsdag den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.