Kraftens hus – en läkande plats för cancerberörda

Sidan publicerades 9 april 2020

Kraftens hus i Borås startade 2018 och är ett treårigt pilotprojekt, designad för att ge socialt, emotionellt och praktiskt stöd till cancerberörda.
En nyligen publicerad utvärdering visar att verksamheten, som tillgodoser många viktiga behov som den traditionella vården inte kan erbjuda, värderas högt av personer som drabbats av cancer, men också av närstående och olika samhällsaktörer.

Var tredje person i Sverige kommer under sitt liv att få en cancerdiagnos. Beskedet är i regel omskakande och påverkar en människa på många plan: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det kan handla om exempelvis smärta, illamående, trötthet, depression, oro för ekonomi och familj samt existentiell oro.

– Vården har ett naturligt ansvar för cancersjuka, men när den medicinska behandlingen är avslutad kvarstår många behov. Här fyller Kraftens hus en viktig funktion, vilket vår utvärdering visar, säger Andreas Hellström, aktionsforskare vid Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers Tekniska högskola.

Livet förändras, inte bara för den som drabbas utan även för närstående.

– Vi vet från tidigare studier att anhöriga löper 25 procent större risk att bli sjuka på grund av stress och att vårdkonsumtionen i regel ökar ett år efter att någon i familjen blivit sjuk i cancer. Därför är det viktigt med mötesplatser som kan fånga och tillgodose cancerberördas behov, säger Carina Mannefred, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst samt verksamhetsansvarig på Kraftens hus.

IMG_1391 (kopia 2).jpg

Carina Mannefred, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst och Andreas Hellström, aktionsforskare vid Chalmers tekniska högskola, är författare till rapporten Utvärdering av Kraftens hus.

Designat av cancerberörda

Kraftens hus som invigdes 2018 är ett resultat av ett nära samarbete mellan cancerberörda, sjukvården, Västra Götalandsregionen, kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Chalmers och näringslivet i Borås.

I stora, ljusa och luftiga lokaler med utsikt över centrala stan, erbjuder Kraftens hus olika typer av stöd och aktiviteter; socialt stöd med informella samtal och daglig verksamhet; praktiskt stöd genom workshops och föreläsningar med cancerrelaterade teman; fysiskt stöd genom mindfulness, yoga, gymträning, promenader samt emotionellt stöd genom samtalsgrupper och skrivarkvällar.

– Det är de cancerberörda som har designat innehållet och driver utveckling av verksamheten med vårt stöd. Det innebär att många som har varit med från starten känner ett stort delägarskap i Kraftens hus, säger Carina Mannefred.

Sedan start 2018 har antalet besökare fördubblats och antalet aktiviteter fyrdubblats. Verksamhetsmodellen är uppmärksammad och har av externa bedömare ansetts vara innovativ. Kraftens hus har också varit nominerad till ett flertal utmärkelser.

– Vi har utvecklat en nyskapande verksamhets- och finansieringsmodell som bygger på samverkan mellan offentligt och privat, men också på en bred och inkluderande syn på vilka resurser som kan vara användbara för att stärka cancerberörda, säger Andreas Hellström.

Kraftens hus drivs som ett innovationsprojekt och är inne på sitt tredje år. Nu har verksamheten utvärderats och resultaten redovisas i en nyligen publicerad rapport:

Utvärdering av Kraftens hus– en social innovation av, med och för cancerberörda" (PDF, nytt fönster).

Några av slutsatserna visar att Kraftens hus värderas högt på flera olika plan. Cancerdrabbade och närstående bekräftar att de erhållit nya kunskaper och erfarenheter genom samvaro, samtal, aktiviteter och föredrag.

– Några menar att de har fått en stärkt självkänsla och verktyg för att må bättre och komma vidare i rehabiliteringen och tillbaka till ett fungerande vardagsliv, säger Carina Mannefred.

Studie och förbättring samtidigt

Utvärderingen är genomförd av Centre for Healthcare Improvement (CHI) i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Utvärderingen bygger på intervjuer med besökare på Kraftens hus och representanter från centrala samverkanspartners samt på analysmetoden ”concept mapping”.

– Metoden är både en studie och ett förbättringsarbete på samma gång. Den innebär ett aktivt deltagande där frågeställningar och potentiella lösningar växer fram under projektets gång. Det är intressenterna själva som definierar och värdesätter dessa med stöd av forskarteamet, säger Frida Smith, forskningsledare vid Regionalt cancercentrum väst samt forskare vid CHI på Chalmers.

Kraftens hus-projektgrupp.JPG

Från vänter: Frida Smith, forskningsledare vid RCC Väst, Erik Eriksson, forskare vid CHI på Chalmers, Carina Mannefred, utvecklingsledare på RCC Väst och verksamhetsansvarig på Kraftens hus, Andreas Hellström, forskare vid CHI på Cahlmers, Anna Genell, statistiker RCC Väst, Lisa Vaughn, professor i pedaitrik vid University of Cincinnati och Katrín Gunnarsdóttir, statistiker RCC Väst.

Utvärderingen visar vilken roll Kraftens hus spelar för cancerberörda utifrån sex tydliga teman: en mötesplats för gemenskap, nya kunskaper, kreativitet, erfarenhetsutbyten och en samlingsplats för aktiviteter som ger ork och energi i en annars svår livssituation.

Sammantaget visar utvärderingen att Kraftens hus upplevs ge flera olika värden inom socialt, emotionellt och praktiskt stöd för cancerberörda besökare.

– Vår stora förhoppning är nu att Kraftens hus ska få fortsatt finansiering och att verksamhetsmodellen kan spridas över landet så att fler cancerberörda kan få det stöd som de behöver, säger Carina Mannefred.

Modell för spridning

Idag finns en basfinansiering av verksamheten genom finansiellt stöd från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Även Borås stad, Cancerfonden och lokalt näringsliv bidrar. Kraftens hus har även fått finansiellt projektstöd av Vinnova inom ramen för social innovation.

– Vi har utvecklat en modell för hur Kraftens hus ska kunna starta på fler orter, bland annat har vi tagit fram en verksamhetshandbok. Vi har också utvecklat en juridisk och finansiell struktur för en övergripande nationell organisationsmodell med flera lokala organisationer. Det innebär att verksamheten nu är väl förberedd för en spridning över landet, säger Andreas Hellström.

Text: Eva Nordin