Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

Sidan publicerades 7 oktober 2019

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården. Det menar Marcela Ewing, medicinsk rådgivare vid Regionalt cancercentrum väst. Under en stipendieresa i juni besökte hon världsledande forskare vid universiteten i Exeter och Cambridge.

Marcela Ewing

Det var i juni som hon fick möjlighet att besöka ledande forskargrupper vid de två universiteten i Exeter samt Cambridge, inom ramen för CanTest Travelling Fellowship Scheme.

– Det är ett stipendium som finansieras av CanTest, ett oberoende forskarnätverk som finansieras via motsvarande Cancerfonden i Storbritannien. Under studieresan fick jag möjlighet att träffa ledande forskargrupper som arbetar med att ta fram och implementera nya och alternativa metoder för att förbättra tidig cancerdiagnostik i primärvården, säger Marcela Ewing.

Larmar vid risk

Hon är specialistläkare i onkologi och allmänmedicin samt regional processägare för tidig upptäckt av cancer vid Regionalt cancercentrum väst. Hon har även ett uppdrag som forsknings- och utvecklingsledare vid FoU primärvård i Göteborg.

– Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller att testa och utvärdera riskvärderingsinstrumentet som används som beslutsstöd för allmänläkare i primärvården. Om det visar sig att en patient har en förhöjd risk för cancer som är tre procent eller högre dyker en varningsruta upp på läkarens datorskärm. Då ska patienten skickas i ett snabbspår för utredning av cancer inom det vi kallar standardiserat vårdförlopp. Det skulle vara till stor hjälp om vi kunde få till något liknande i Sverige, säger Marcela Ewing.

Våren 2018 disputerade hon på en avhandling som visar på sambandet mellan ökade antal besök på vårdcentral och risk för cancer. Hennes forskning har också utmynnat i utveckling av ett instrument för riskvärdering för att tidigare kunna diagnosticera tidig tjock- och ändtarmscancer. Nu arbetar hon som bäst med att försöka hitta former för att utvärdera och validera instrumentet så att det på sikt kan implementeras i primärvården i Sverige.

– Sverige är världsledande när det gäller medicinsk behandling och canceröverlevnad. Men fortfarande dör patienter på grund av sen cancerdiagnos. Många, åtta av tio cancerpatienter, söker sig först till primärvården innan de får en diagnos.

Världsledande inom tidig diagnostik

Under sin stipendieresa i juni besökte hon först universitetet i Exeter i sydvästra England. Där träffade hon professor Wille Hamilton. Han är vetenskaplig ledare inom CanTest och leder sedan 20 år tillbaka forskning om tidig cancerdiagnostik i primärvården.

– Han är världsledande inom sitt fält och hans grupp har utvecklat 18 olika riskvärderingsinstrument för olika typer av cancersjukdomar, säger Marcela Ewing.

Wille Hamilton leder nu en stor studie (ERICA) som praktiskt ska testa och utvärdera riskvärderingsinstrument (beslutsstöd) i primärvården för ett flertal olika cancerformer. Det har tidigare gjorts mindre studier som visat att fler patienter med cancer kan hittas med rätt beslutsstöd.

I den nuvarande studien har beslutsstödet integrerats i journalsystemen.

Syftet med studien, som beräknas vara klar 2023, är att utvärdera om läkare, med hjälp av beslutsstödet, kan hitta patienter i tidigare stadier av sin sjukdom.

– Man kommer även att titta på kostnadseffektiviteten. Förhoppningen är att den uppskattade vinsten med tidig upptäckt kan motsvara hela budgeten för att cytostatikabehandling i Storbritannien, säger Marcela Ewing.

Från Exeter reste hon vidare till Cambridge där hon träffade Fiona Walter och hennes forskarteam som bland annat forskar på olika biomarkörer som kan användas som diagnostiska test i primärvården. Marcela Ewing menar att Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller satsningar på primärvårdsforskning.

– Primärvårdsforskning i Storbritannien får stora anslag och har en helt annan magnitud än i Sverige. Här går endast en procent av de samlade forskningsresurserna till primärvården.

Hon skulle även vilja se att man i Sverige beaktar resultat från forskning på cancerpatienter i primärvården.

– Vi skulle behöva vässa ingångskriterierna till standardiserade vårdförlopp (SVF) för patienter som remitteras från primärvården. I dag utgår kriterierna i SVF från kunskap om cancerpatienter i slutenvården. De patienter som söker i primärvården har ofta mer diskreta och kombinerade symtom. Dagens kriterier fångar därför inte patienter med risk för cancer i primärvården tillräckligt väl, säger Marcela Ewing.

Fakta:

Här kan du läsa mer om CanTest och CanTest Collaborative, ett nätverk av kliniker och forskare från hela världen som arbetar med diagnostisk forskning för primärvården. De länder som ingår i nätverket är: Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Australien och USA.

https://www.cantest.org

 

Text: Eva Nordin