Samarbete med hälsoguider för att öka kunskapen om hälsofrämjande insatser

Sidan publicerades 10 juni 2019

Att röra på kroppen minskar risken att drabbas av cancer och ett flertal andra sjukdomar. För att öka kunskapen om detta samarbetar RCC Väst nu med Hälsoteket och hälsoguiderna i sydvästra Göteborg. Förhoppningen är att på ett lättillgängligt och kul sätt visa att alla kan hitta sitt sätt att vara aktiva.

hälsoguide_bild.jpgFysisk inaktivitet är idag ett stort folkhälsoproblem. Det finns dessutom en social gradient vad gäller nivån av fysisk aktivitet i befolkningen som är viktig att försöka jämna ut för att göra hälsan mer jämlik. Därför samarbetar RCC Väst under våren med Hälsoteket i västra Göteborg och deras hälsoguider i ett projekt som syftar till att sprida kunskap om vikten av rörelse, med hjälp av rörelse. 

Mer fokus på förebyggande insatser

Ellen Brynskog, utvecklingsledare på RCC Väst är en av initiativtagarna till samarbetet. Hon vill lyfta fram det här samarbetet för att visa på hur man konkret kan arbeta med cancerprevention, som är ett av RCC:s uppdrag. 

– Vi vet att åtminstone var tredje cancerfall hade kunnat förebyggas. Med tanke på den ökning av antalet cancerfall som man väntar sig kommer ske de närmsta decennierna och vilket lidande och påfrestning på hälso- och sjukvårdssystemet och samhället i stort det kommer innebära, är det alldeles nödvändigt att vi lägger mer fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser än vad vi gör idag. Fysisk aktivitet är ett av områdena som har en inverkan på cancerrisken. Andra levnadsvanor med bäring på cancerrisken är tobak, alkohol, kost och solvanor. Det händer mycket på det här området och allt fler förstår vikten av att ta prevention på allvar, vilket är väldigt glädjande.  

Hälsoguiderna arbetar med förbättrad hälsa i sina områden

– RCC kan bara göra skillnad för insjuknandet i cancer tillsammans med andra, både myndigheter och civilsamhälle. I det här projektet samverkar vi med Hälsoteket och hälsoguiderna i sydvästra Göteborg, säger Ellen. 

Hälsoguiderna är engagerade samhällsmedborgare i sydvästra Göteborg. De är intresserade av hälsa och vill inspirera andra till en god hälsa. De flesta talar ytterligare något språk utöver svenska. De har gått en grundutbildning i hälsa via stadsdelen och har fått fördjupad undervisning om cancerprevention och fysisk prevention inför det här projektet, där RCC stått för deras arvoden. 

Finns det hälsoguider på fler ställen än i sydvästra Göteborg? 

– Ja, det finns liknande upplägg på flera håll i landet, bland annat i Botkyrka utanför Stockholm. Gemensamt för många av satsningarna är att man etablerar arbetet med hälsoguider i områden där folkhälsan är sämre än hos genomsnittsbefolkningen. Det är fallet i just sydvästra Göteborg, speciellt i mellanområdet Nya Frölunda, vilket utgörs av området kring Frölunda Torg, säger hon.

Syftet med projektet är att bidra till en förbättrad hälsa bland befolkningen i de respektive områdena och därmed minska ojämlikheten i hälsa. 

Har motiverat människor 

Guillermo Pena är en av hälsoguiderna i sydvästra Göteborg som har deltagit i projektet under våren. Han är väldigt positiv till sitt uppdrag. 

– Jag tycker det är viktigt att människor har en god hälsa. Att jag som hälsoguide kan bidra till att människor tänker på sin hälsa motiverar mig och jag tycker att uppdraget är givande och roligt! Jag har tillsammans med deltagarna promenerat och pratat om fördelarna med att motionera. Deltagarna har sagt till mig att de tycker det är bra att vi pratar om hälsa och har blivit mer motiverade efteråt, säger han. 

Uppdraget är utformat tillsammans med hälsoguiderna 

RCC Väst har utformat uppdraget tillsammans med hälsoguiderna. De fick avgöra vilket tema de tyckte var mest relevant att jobba med inom spektrumet cancerprevention och där efter jobbades uppdraget fram i workshops. 

Hälsoguiderna organiserar och bjuder själva in till träffar där de leder någon typ av fysisk aktivitet som promenad, lekar, bollsport, dans eller något annat. Deltagarna bjuds antingen in direkt av en hälsoguide, eller genom att hälsoguiden satt upp lappar i ett område, där det framgår att alla som vill är välkomna att delta. 

– Det har varit viktigt för oss att detta är ett samverkansprojekt med hälsoguiderna, inte ett förskrivet uppdrag som de bara ska utföra. Det ska bli jätteintressant att ta del av deras upplevelser när projektet avslutas nästa vecka. Då ska vi utvärdera och fira deras viktiga arbete, avslutar Ellen. 

 

Text: Ida Lindberg