Försöket med Flexibel sjukskrivning kommer att avslutas

Sidan publicerades 15 april 2019

Projektet Flexibel sjukskrivning som har pågått inom Västra Götalandsregionen kommer att avslutas. Den flexibla sjukskrivningen har inneburit att patienter som genomgår en cancerbehandling har kunnat arbeta när de har känt att de orkar och kan. Det har resulterat i att de har kunnat återvända till arbetet tidigare och att det varit enklare för dem att komma tillbaka.

Försöket avslutas efter att en rättslig granskning på Försäkringskassan konstaterat att arbetssättet i vissa delar inte överensstämmer med nuvarande lagstiftning. Granskningen visar bland annat att: 

  • Det inte är möjligt att bevilja sjukpenning i förskott när patientens arbetsförmåga är oförutsägbar.
  • Flexibel sjukskrivning leder till ett avsteg från principen om likabehandling, som innebär att liknande ärenden bör handläggas och bedömas på samma sätt.
  • Det kan konstateras att arbetssättet lett till längre sjukskrivningstider. 

Arbetssättet har justerats löpande när Försäkringskassan identifierat brister, men det är först nu när granskningen är genomförd som den rättsliga kvaliteten har kunnat bedömas på ett samlat sätt.

De patienter som omfattas av flexibel sjukskrivning kommer att fortsätta göra det tills deras cancerbehandling är avslutad, dock senast till 31 december 2019. Nya ansökningar från och med 1 juni 2019 kommer att hanteras enligt den ordinarie sjukskrivningsprocessen. 

 

Positiva upplevelser av arbetssättet 

Projektets mål har varit att genomföra testverksamhet, utvärdera och analysera resultat ur två perspektiv; effekterna på sjukfrånvaron och erfarenheter hos deltagare i projektet.

Projektet har även identifierat hur sjukskrivningsprocessen kan utvecklas för personer i cancerbehandling, både inom ramen för nuvarande lagstiftning och med förslag på lagändring. Studien har genomförts i Västra Götaland under perioden 1 oktober 2015 – 30 september 2016. Målgruppen för studien har varit personer som ska genomgå en cancerbehandling, har ett arbete eller är egen företagare samt är helt sjukskrivna. Av 815 identifierade individer valde 370 att använda flexibel sjukskrivning under studieperioden.

Majoriteten av de patienter som använt sig av flexibel sjukskrivning har positiva upplevelser av arbetssättet. Resultaten visar att de upplevt en bättre psykisk hälsa och en minskad sjukdomskänsla under behandlingstiden. Det visar även att de upplever att det varit enklare att återgå i arbete på grund av flexibel sjukskrivning.

 

Mest av allt har man uppskattat att under tiden med flexibel sjukskrivning ha möjligheten att själv avgöra när man utifrån sitt mående kunde arbeta och inte. (Källa: Slutrapport flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling)

 

 

Rapporten kommer inte som någon överraskning 


Gunnar Eckerdal, överläkare och tidigare regional processägare vid RCC Väst, som har lett projektet ”Flexibel sjukskrivning – ta vara på det friska hos personer i cancerbehandling” är inte överraskad av rapportens innehåll.

 Rapportens innehåll kommer inte som en överraskning. Så som flexibel sjukskrivning tillämpas i Västra Götalandsregionen kan man inte expandera det till nationell nivå. Arbetssättet är för krångligt för såväl läkare, arbetsgivare och försäkringshandläggare.

 

Ta tillvara på erfarenheterna från Flexibel sjukskrivning

– Det finns all anledning att ta tillvara på erfarenheterna genom en helt ny försäkringsform, vilket i sin tur kräver en lagändring. Liksom vård av barn (vab) kan en ny målgrupp definieras där patient under cancerbehandling bemyndigas att avgöra när försäkringen ska tas i anspråk. Jag skulle vilja kalla den nya försäkringsformen för "flexibel sjukskrivning under cancerbehandling", säger Gunnar Eckerdal.

– Läkaren intygar att det är cancer och att cancerbehandling som påverkar arbetsförmågan kommer att ges. Läkaren anger också beräknad tid då behandlingen är avslutad. I övrigt kopierar man arbetssättet från vab. Det finns en politisk vilja att genomföra detta, och det är naturligtvis juridiskt möjligt. Under projektet kunde vi visa att patienter med flexibel sjukskrivning arbetade mer under behandlingsperioden. Den nya rapporten bygger på jämförelser där man jämfört gruppen med flexibel sjukskrivning med en grupp som inte fick cytostatika. Det är inte konstigt att det var mer sjukfrånvaro i flexibel sjukskrivning-gruppen. Det är tråkigt att Försäkringskassan dragit långtgående slutsatser av en undermålig kartläggning, avslutar Gunnar Eckerdal. 

Läs mer 

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag - Rapport "Förbättrade möjligheter att arbeta för patienter i cancerbehandling"

Rapport från Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen - Slutrapport "Flexibel sjukskrivning för patienter i cancerbehandling"