Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak?

Sidan publicerades 22 oktober 2018

Rökning är den enskilt största livsstilsrelaterade orsaken till cancer. Sedan förra året har Göteborgs stad och RCC Väst samarbetat kring projektet ”Vinn din hälsa” som nu har utvärderats och vidareutvecklats.

Andelen rökare i den svenska befolkningen har minskat de senaste decennierna, men fortfarande röker 10 procent av den vuxna befolkningen dagligen. Sjukdomar som uppkommer till följd av tobaksbruket orsakar ett enormt lidande och utgör en stor kostnad för både individer, hälso- och sjukvård och samhället i stort.

– För att minska tobakens skadliga effekter på människor och samhället måste vi jobba på flera plan samtidigt. En viktig pusselbit är att motivera och stötta människor som röker att sluta. RCC Väst har sedan förra året stöttat Göteborgs stads initiativ att pröva metodkonceptet Quit-and-Win, säger Shirin Bartholdsson som är utvecklingsledare för förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård vid RCC Väst.

Maria Martini och Ellen BrynskogFrån vänster i bild: Maria Martini, projektledare vid Social resursförvaltning Göteborgs stad och Ellen Brynskog, utvecklingsledare, RCC Väst, vid uppstarten av årets Vinn din hälsa. FOTO: Erika Figved.

Göteborgs stad och RCC Väst har under 2017 och 2018 samarbetat kring projektet ”Vinn din hälsa”, en tävling där anställda i staden som lyckas vara tobaksfria under en specificerad tidsperiod är med i en utlottning av priser. Konceptet kallas Quit-and-Win och har använts runtom i världen sedan 1980-talet. Ellen Brynskog som också arbetar vid RCC Väst har i en kvalitativ studie utvärderat projektet genom att intervjua tävlingsdeltagare.

– Jag har undersökt om och i så fall hur en tävling kan motivera rökare på en arbetsplats att sluta med tobak. Eftersom det har gjorts väldigt få utvärderingar med kvalitativ ansats kring konceptet Quit-and-Win såg jag en möjlighet att anlägga ett nytt perspektiv på den här typen av projekt när jag skulle skriva min mastersuppsats i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet, säger hon.

En knuff i rätt riktning

Projektet ”Vinn din hälsa” lockade cirka 250 deltagare första året. De som anmäler sig får korta peppande meddelanden, metodtips och information om tobak via e-post och sms under tävlingsperioden. Som namnet antyder är huvudbudskapet att ge sig själv chansen att vinna en bättre hälsa, utöver det är deltagarna även med i utlottning av en Spavistelse och ett flertal andra priser.

– Konceptet kräver att den som deltar tar med sig mycket själv in i tävlingen i form av copingstrategier, motivation och kunskap. På så sätt är det inte den bäst lämpade metoden för personer som behöver mycket stöd då behövs mer individinriktade och stöttande insatser, säger Ellen Brynskog.

Det som framkom i utvärderingen och som även stämmer överens med tidigare forskning är att tävlingen kan fungera som en knuff i rätt riktning.

– Utvärderingen visar att chansen att vinna en spavistelse faktiskt räcker för att motivera vissa att försöka sluta med tobak. Den här metoden fungerar bäst för de personer som redan innan har funderat på att sluta men inte tagit tag i det ännu och som har stöd från andra i sin närhet. Själva tävlingsmomentet och vetskapen om att andra kämpar med samma mål samtidigt som en själv kan också upplevas motiverande, säger hon.

Lyfter upp frågan på dagordningen

För arbetsgivare som vill visa att medarbetares hälsa är ett prioriterat område kan metodkonceptet Quit-and-Win bidra till att lyfta upp frågan på dagordningen. I de intervjuer som genomförts i utvärderingen uppgav deltagare att det upplevde det positivt att deras arbetsgivare uppmärksammade frågan.

– När någon annan visar ett intresse för ens hälsa och uppmanar en att göra förändringar kan det göra att man ser sina egna vanor i nytt ljus. Samtidigt visar arbetsgivaren att de bryr sig om sina medarbetares hälsa och arbetsmiljö, säger Ellen Brynskog.

Kickoff nytt inslag för årets deltagare 

Inför andra årets tävlingsstart har konceptet utvecklats. Det i Göteborg stad väl etablerade konceptet Motionera Mera har kopplats samman med Vinn din hälsa. Det innebär att man nu även kan vara med i utlottning av priserna genom att regelbundet motionera trettio minuter per dag.

– Ett oväntat resultat i utvärderingen var att flera deltagare som intervjuats efter förra årets tävlingsomgång uppgav att tävlingen gav dem en stark känsla av sammanhang. Trots att merparten aldrig träffade någon annan som deltog i tävlingen så kände de sig motiverade av vetskapen om att de var flera som tog tag i detta tillsammans. Att få möjlighet att även interagera med varandra och ta del av andras erfarenheter var däremot något som efterfrågades i intervjuerna, säger Ellen Brynskog.

Camilla Rowa föreläserCamilla Rova, föreläser för deltagare vid årets kickoff.

De önskemål som framkom i utvärderingen ledde till att en kickoff hölls för årets deltagare inför tävlingsstarten i slutet av september. Där kunde man mäta sin lungkapacitet, få stöttning av hälsocoacher och lyssna på en inspirerande föreläsning om hur man ändrar ett beteende. Framför allt fick deltagarna också en möjlighet att träffa varandra innan tävlingen drog igång. Sedan några veckor pågår nu årets upplaga av tävlingen.

– Vi hoppas att många av deltagarna hittar motivationen att bryta med tobaken. De som lyckas att sluta kan bli förebilder för andra tobaksanvändande kollegor på arbetsplatsen, vilket kan ge ytterligare ringar på vattnet, avslutar Ellen Brynskog.

InformationsbladVinn din hälsa är just nu i full gång i Göteborgs stad. 
Läs mer om tävlingen på Göteborgs stads webbplats.


Ta del av hela utvärderingen:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.


Text: Anna Nilsson
Foto: Ellen Brynskog (där inget annat anges)