Så ska den regionala utvecklingsplanen få större spridning

Sidan publicerades 22 november 2017

Under året har RCC Väst utfört en studie för att få kunskap om vad som behövs för att den regionala utvecklingsplanen ”En ännu bättre cancervård” ska bli mer känd och användas i större utsträckning i västra sjukvårdsregionen. Bland det som kommit fram nämns framförallt kompetensförsörjning, planens tillgänglighet och uppföljning som viktiga områden att arbeta vidare med.

Frida SmithFrida Smith är utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst och leder forskargruppen för studien. Hon tycker att metoden concept mapping som ursprungligen kommer från USA lämpade sig väl för studien om den regionala utvecklingsplanen.

– Metoden baseras på att de första stegen görs individuellt. Deltagarna träffades sedan i slutet av studien för att utifrån resultaten diskutera vad som ska göras. Metodens grundprincip är att allas röster ska komma fram. Deltagarna har anonymt kunnat säga vad de tycker och tänker utan att behöva känna press på sig att tycka som alla andra eller inte våga säga vad de tycker, säger Frida Smith.

Studien har utförts i tätt samarbete med forskarna Lisa Vaughn och Daniel McLinden från University of Cincinnati i USA som arbetat med concept mapping i flera år.

– Vi har haft kontakt med Lisa och Daniel under själva designen av studien. En del av forskargruppen var dessutom i Cincinnati i våras och fick lära sig mer om metoden. Lisa och Daniel har även varit här efter dialogdagen i oktober för att hjälpa oss att titta på de data vi samlat in, analysera hur vi ska gå vidare och varit med och påbörjat manus till två vetenskapliga artiklar. Förhoppningsvis kommer vi även att ha ett fortsatt samarbete framöver i andra sammanhang, fortsätter Frida Smith.

Studien har resulterat i en tio i topplista

I studiens första steg fick 115 deltagare från sju olika yrkeskategorier inom cancervården välja att två till fem gånger fylla i det ofullständiga påståendet ”För att den regionala utvecklingsplanen i cancervård ska vara mer användbar och en naturlig del i mitt arbete behöver…”.

Det visade sig snabbt att många ute i verksamheterna inte känner till den regionala utvecklingsplanen eller vet om de arbetar utifrån den.

–  Det var det vi misstänkte. Planen är lite otydlig och blandar visioner med strategiska mål och direkta insatser. Det gör att planen kan vara svår att ta till sig som medarbetare. Den rör alla och ingen samtidigt. I studien uttrycker många deltagare att för att den regionala utvecklingsplanen ska vara viktig så måste de känna till den och den måste vara tillgänglig, säger Frida Smith.

Inför studiens andra steg gick forskargruppen igenom påståendena och tog bort upprepningar och påståenden med samma innebörd. Sedan fick 16 personer från de olika yrkeskategorierna i uppdrag att individuellt sortera de kvarstående 100 unika påståendena i grupper beroende på vilka de tyckte hörde ihop. Resultatet av sorteringen översattes med hjälp av dataanalys till en concept map, en så kallad konceptkarta, där avståendet mellan påståenden som ofta tycks höra ihop är litet och avståendet mellan påståenden som sällan tycks höra ihop är stort. Med hjälp av konceptkartan gick det även att identifiera sju genomgående teman bland påståendena. 

Deltagare i studien prioriterar de påstående som kommit fram.

Studiens tredje steg bestod av en dialogdag som inleddes med att den framtagna konceptkartan visades upp för deltagarna. Bland de 100 påståendena prioriterade deltagarna sedan följande tio påstående som både viktigast och mest genomförbara som svar på ”För att den regionala utvecklingsplanen i cancervård ska vara mer användbar och en naturlig del i mitt arbete behöver…:

  • någon form av uppföljning ske i verksamheten så att vi säkerställer att vi gör det vi ska.
  • planen innehålla tydliga, realistiska mål.
  • alla medarbetare som ska arbeta i verksamheten veta om planen
  • planen vara lättillgänglig.
  • det finnas spridning av information bland alla som arbetar med detta ute i verksamheten, inte bara för dem som jobbar för RCC.
  • verksamhetsledningen och min närmaste chef gå ut med att vi skall arbeta efter planen och hur vi skall arbeta efter den.
  • planen bli välkänd i linjeorganisationen.
  • mina chefer informera om att planen finns.
  • verksamhetsledningen och min närmaste chef känna till den.
  • avstämning gentemot nationella vårdprogram ske. 

Under dialogdagen fanns Katrín Gunnarsdóttir och Anna Genell, statistiker på RCC Väst, på plats för att statistiskt bearbeta och presentera prioriteringen av de 100 påståendena.


Under dialogdagen fanns Katrín Gunnarsdóttir och Anna Genell, statistiker på RCC Väst, på plats för att statistiskt bearbeta och presentera prioriteringen av de 100 påståendena.
 

Resultaten sprids till verksamheterna

RCC Väst tar fortsatt ansvar för att resultaten som framkommit i studien tas till vara och resulterar i konkreta åtgärder. 

– Vi kommer att skriva två vetenskapliga artiklar. En där vi presenterar själva resultatet av studien, vilka som var med, hur vi gjorde och vad vi kommit fram till. Sen kommer vi att skriva en mer teoretisk artikel där vi analyserar varför medarbetare i vården har svårt att följa planer överhuvudtaget. Vad är det som gör att det kan vara svårt och varför tas det fram så många planer som ingen använder. Vi kommer också att presentera vad vi har kommit fram till för hälso- och sjukvårdsledningen, avslutar Frida Smith.

Ta del av och ladda ner sammanfattning av studien, resultaten, diagram och konceptkartor

Läs den regionala utvecklingsplanen ”En ännu bättre cancervård”

Fakta:
Socialdepartementet fastställde 2011 att landets sex regionala cancercentrum ska ha var sin regional utvecklingsplan för cancervården som verksamheterna ska arbeta utifrån. Västra sjukvårdsregionens utvecklingsplan består av sex utvecklingsområden med inriktningsmål och ett 20 tal fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs vad som behöver göras de närmaste åren på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.