Nyheter

Väst
Nivåstrukturering och vårdprocesser i fokus på Socialstyrelsens platsbesök

Sedan Regionalt cancercentrum väst etablerades har ett omfattande arbete lagts ned för att förbättra och utveckla cancervården i en nära dialog med patienterna. När Socialstyrelsen i mars genomförde sitt fjärde platsbesök lyftes satsningar som Kraftens hus, etableringen av diagnostiska centra samt flexibel sjukskrivning fram som exempel på framgångsrika projekt.

Väst
Flexibel sjukskrivning ger patienter flera fördelar

I Västra Götaland driver Försäkringskassan och regionens cancerkliniker ett pilotprojekt med flexibel sjukskrivning. Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienter med cancer att kombinera medicinsk behandling med sjukskrivning och att projektet ska utvecklas till en nationell modell.

Väst
Resultat och utmaningar i årets verksamhetsberättelse

Nu är Regionalt cancercentrum västs verksamhetsberättelse för år 2016 publicerad. Där kan du ta del av några av alla resultat, utmaningar och spännande utvecklingsprojekt som pågår inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen.

Väst
Patientöversikt förbättrar vården vid avancerad prostatacancer

Bättre överblick av sjukdomsförloppet, ökad kvalitet i mötet med läkaren och större trygghet för patienten. Det är några fördelar med det nya verktyget Patientöversikt prostatacancer. Verktyget har tagits fram i samarbete med både patienter, sjuksköterskor, onkologer och urologer och ger helt nya möjligheter att utveckla vård och behandling av patienter med avancerad prostatacancer.

Samverkan
Rådslag om framtidens cancervård

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström bjöd under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare, organisationer, företag och enskilda ges möjlighet att bidra med sin syn på hur samhället på bästa sätt kan förbereda sig inför en framtid med betydligt fler cancerdrabbade än idag.

Väst
Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets andra nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.

Väst
Nytt material om mat och cancer

Ett bildbaserat informationsmaterial som visar exempel på bra val i vardagen som minskar risken att få cancer har tagits fram tillsammans med hälsoguider i Östra Göteborg. Bilder och symboler visar vad som är bra att äta och vad man bör äta mindre av.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och kortversionen för allmänläkare med delar som särskilt berör primärvården har reviderats och är nu publicerade på cancercentrum.se.

Väst
Hälsosam livsstil kan förebygga många cancerfall

En tredjedel av alla cancerfall bland de vanligaste cancertyperna har samband med matvanor, vikt och fysisk aktivitet, enligt WCRF. Rätt kunskap och metoder är viktigt om man vill främja hälsa i befolkningen, det framkom på konferensen Mat och cancer 2017.

Väst
Kvalitetspris för minskad dödlighet i äggstockscancer

Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar.

Väst
Stora utmaningar för den palliativa vården

Den palliativa vården i Sverige har stora brister. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utvärdering. Vården brister både i smärtlindring och stöd och information till patienter och närstående. Även Västra sjukvårdsregionen har en bra bit kvar innan de nationella målen nås, visar nya data från Palliativregistet.

Väst
Filmer från regiondag om standardiserade vårdförlopp

Nu kan du titta på de filmade presentationer från den regionala dagen om standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017. Dagen innehöll goda exempel och erfarenheter från vårdförlopp som implementerats under 2016 och dialog om standardiserade vårdförlopp som införs 2017.

Väst
Utredning ska säkra tillgång till strålbehandling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Målet är att ta fram en långsiktigt hållbar plan för att säkra patienternas tillgång till strålbehandling de kommande tio åren.

Samverkan
Kortversioner av SVF för gynekologisk cancer

Tre standardiserade vårdförlopp rör gynekologiska diagnoser; äggstocks-, livmoderkropps- och livmoderhalscancer. Nu har RCC tagit fram kortversioner av dessa SVF, särskilt riktade till gynekologer i öppenvård.

Samverkan
Matstrups- och magsäckscancer har uppdaterat standardiserat vårdförlopp

Det standardiserade vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer är uppdaterat. Uppdateringen innebär några förtydliganden samt en anpassning till modellen för KVÅ-kodning. Uppdateringen innebär inte några förändringar i handläggningen av patienterna.

Samverkan
Händelserikt år 2016

RCC:s och SKL:s arbete inom ramen för överenskommelser med staten 2016 rapporterades 27 februari till Socialdepartementet.