Ny utbildning ska stärka kuratorers kompetens

Sidan publicerades 6 februari 2017

Hösten 2017 startar en kompetenshöjande utbildning för kuratorer i cancervården. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Målet är att stärka kuratorers kunskaper för att bättre kunna möta cancerberördas behov.

– Det är glädjande att Västra Götalandsregionen ser hur viktigt det psykosociala stödet är för cancerberörda och satsar på att utveckla kuratorns kompetens, säger Carina Mannefred, socionom och projektledare vid Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst).

Två delkurser

Utbildningen kommer att bestå av två delkurser om 15 högskolepoäng. Den första kursen ”Socialt arbete i cancervården” ges av RCC Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborg universitet. Kursen kommer att innehålla baskunskaper i:

  • onkologi och palliativ medicin
  • cancerrehabilitering
  • psykosociala teorier och metoder
  • hälso- och sjukvårdsjuridik
  • psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa

Den andra kursen är inriktad på förbättringskunskap och ges tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers. Kursen kommer att gå på kvartsfart under ett år och samordnas med kontaktsjuksköterskeutbildningen.

– Kursen avslutas med ett förbättringsprojekt. Tanken är att kurator och kontaktsjuksköterska från samma klinik ska kunna göra ett förbättringsarbete tillsammans, säger Carina Mannefred

Har tagits fram i dialog

Innehållet i utbildningen har tagits fram i dialog med flera berörda aktörer. I november 2016 höll RCC Väst en workshop om bättre psykosocialt stöd där både patienter, närstående, enhetschefer och kuratorer på sjukhus och i primärvården deltog.Under dagen diskuterades både patienter och närståendes behov av stöd och kuratorernas egna önskemål om fortbildning.

– Det framkom många bra förslag som vi har tagit vara på i den kommande utbildningen. Det är viktigt att utforma stödet utifrån vad patienter och närstående vill ha ifrån oss kuratorer, säger Carina Mannefred.

Beslutet att finansiera utbildningen fattades av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen 11 januari 2017. Bakgrunden till satsningen är en revisionsrapport från 2015 som visade att det psykosociala stödet till cancerberörda kan förbättras och bli mer jämlikt inom Västra Götalandsregionen.

Läs mer om patienter och närståendes behov av psykosocialt stöd.