MENY

Intensivt arbete för patienters möjlighet till rehabilitering

Sidan publicerades 28 oktober 2016

I september träffades den regionala arbetsgruppen för jämlik cancerrehabilitering för att utbyta erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen arbetar intensivt för att tydliggöra vikten av att alla cancerpatienter erbjuds rehabilitering både under och efter sin behandling.

Arbetsgruppen lyssnar på RCC Västs verksamhetschef Thomas Björk-Eriksson.Arbetsgruppen lyssnar på RCC Västs verksamhetschef Thomas Björk-Eriksson.

Aktuellt arbete på sjukhusen

En översiktlig inventering av teamarbete kring cancerrehabilitering har genomförts på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping har återkommande nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor där erfarenheter utbyts för att utveckla arbetet med Min vårdplan, tydliggöra gränssnittet mot primärvården och utveckla överrapporteringen mellan sjukhusen. 

I NU-sjukvården pågår arbete tillsammans med onkologimottagningen kring Min vårdplan och för att hitta snabba kontaktvägar för patienter till rätt profession vid behov.

På Södra Älvsborgs Sjukhus pågår arbete för att utveckla teamarbetet, Min vårdplan och ett projekt för patienter med cancerrelaterad fatigue.    

Under vecka 39-50 pågår ett projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset om rehabilitering under och efter cancerbehandling för patienter i arbetsför ålder med aktiviteter både i grupp och individuellt tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Utbildning om cancerrehabilitering

Under det kommande året kommer arbetsgruppen bland annat att arbeta med att ta fram en grundutbildning om cancerrehabilitering för vårdpersonal. Andra frågor som gruppen vill arbeta vidare med är sprida kunskap om cancerrehabilitering, integrering av cancerrehabiliteringsplan i Min vårdplan, implementering av nationellt vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer och indikatorer för uppföljning.

Om arbetsgruppen

I den regionala arbetsgruppen ingår fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, sjuksköterskor och rehabiliteringskoordinator utsedda av respektive förvaltning. Arbetsgruppen arbetar i förlängningen för att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Det övergripande syftet med gruppen är att ta fram och följa upp en regional handlingsplan för en jämlik cancerrehabilitering i regionen samt utgöra en plattform för utbyte av kunskap, erfarenhet och lärande för verksamheterna.

Deltagare i den regionala arbetsgruppen

;

Ansvarig redaktör: Emelie Ljunggren

Sidan uppdaterad: 8 januari 2020