Nu införs snabbspår för utredning av cancer!

Sidan publicerades 1 september 2015

Den 1 september införs de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att personer med misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. För vården innebär det bland annat nya remissrutiner och nya rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.

Berörda diagnoser

De standardiserade vårdförlopp som införs 1 september är för:

  • akut myeloisk leukemi (blodcancer)
  • cancer i urinblåsa och övre urinvägar
  • huvud- halscancer
  • matstrupe- och magsäckscancer
  • prostatacancer

Standardiserade vårdförlopp för ytterligare ett tiotal diagnoser kommer att införas under nästa år.

Så påverkas vården

Standardiserade vårdförlopp innebär nya riktlinjer för vad remisser ska innehålla, vart de ska skickas och hur utredning ska ske. Alla berörda vårdgivare, både primärvård och sjukhus i privat och offentlig regi, ska delta i införandet. De standardiserade vårdförloppen har tagits fram efter en modell som har varit mycket framgångsrik i Danmark. Modellen bygger bland annat på:

  • En tydlig remissgång vid välgrundad misstanke om cancer för respektive diagnos.
  • Koordinatorsfunktioner på respektive sjukhus som bokar in flera delar av utredningen samtidigt och övervakar vårdförloppet.
  • Reserverade tider hos utredande enheter för patienter med remiss till standardiserat vårdförlopp.

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras för respektive diagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för hela förloppet och för olika stegen i utredningen. De nya tidsgränserna är medicinskt motiverade och varierar mellan olika diagnoser och behandlingar. Tidsgränserna utgår enbart från den tiden som är värdeskapande för patienten.

Den tid som kommer att följas upp av Socialstyrelsen är tiden från att en välgrundad misstanke om cancer uppstår, till att den första behandlingen startar. Vad som är en välgrundad misstanke om cancer är olika för olika cancerformer. En rad nya KVÅ-koder har tagits fram för att kunna mäta hur väl tiderna uppnås.

Mätpunkter standardiserade vårdförlopp.

Vad betyder välgrundad misstanke om cancer?

Vad som är en välgrundad misstanke om cancer är olika för olika cancerformer. Kriterierna inkluderar både kliniska fynd och resultat från olika undersökningar, till exempel röntgen, laboratorieprover och endoskopiska fynd. Mer information om kriterierna finns i varje standardiserat vårdförlopp som kan laddas ner här.

Mer information

Läs mer om införandet av standardiserade vårdförlopp och ladda ner material, till exempel beskrivningar av standardiserade vårdförlopp, adresslistor med remissmottagare och patientinformation på: www.cancercentrum.se/vast/kortare-vantetider