Nyheter

Samverkan
Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR, Nationella prostatacancerregistret får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Väst
Bättre patientinformation krävs för att korta väntetiderna

Ett av målen med standardiserade vårdförlopp är att korta väntetiderna. Men för att det ska lyckas krävs det att patienter som inkluderas får tydligare information. Det var en av lärdomarna när vårdpersonal som arbetar med standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer träffades för att utbyta erfarenheter.

Väst
Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider – från remiss till svar.

Väst
Lathund för allmänläkare ska bidra till tidig upptäckt av cancer

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en lathund om tidig upptäckt av cancer som riktar sig till allmänläkare. Den innehåller listor över alarmsymtom och allmänna diffusa symtom per diagnos och förslag på utredning.

Samverkan
Vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Samverkan
Standardiserade vårdförlopp på 1177 Vårdguiden

På uppdrag av SKL och Inera startar SLL Invånartjänster inom kort arbetet med att utveckla och uppdatera informationen om standardiserade vårdförlopp via 1177 Vårdguiden.

Samverkan
Nytt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet inom sjukdomsgruppen NET – neuroendokrina tumörer – har nu fastställts och publicerats.

Samverkan
Mammografi blir gratis i alla landsting 2016

Regeringen aviserar idag att den kommande budgetpropositionen innehåller en satsning med 207 miljoner kronor per år för att screening med mammografi ska bli avgiftsfri. Beslutet ska gälla från den 1 juli 2016 och berör alla kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting.

Väst
Nu införs snabbspår för utredning av cancer!

Den 1 september införs de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att personer med misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. För vården innebär det bland annat nya remissrutiner och nya rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.