Mest ros på Socialstyrelsens platsbesök

Sidan publicerades 23 september 2013

Regionalt cancercentrum väst är en föregångare i landet när det gäller att integrera patientperspektivet. Det framkom under Socialstyrelsens första platsbesök.

Den 9 september gjorde Socialstyrelsen sitt första platsbesök sedan Regionalt cancercentrum väst bildades. Besöket genomfördes som en dialogdag och på plats fanns drygt 80 deltagare, både patientföreträdare, forskare, politiker, tjänstemän och medarbetare inom cancervården.

Göran Zetterström, Christina Broman, Bo Lindholm och Martin Jansson
Göran Zetterström, Christina Broman, Bo Lindholm och Martin Jansson från Socialstyrelsen.

Platsbesöken genomförs på uppdrag av regeringen. Inför mötet hade Socialstyrelsens team samlat in styrdokument, intervjuat ett flertal aktörer och plockat upp ett antal citat som diskuteras under dagen. Överlag såg utvecklingen positiv ut.

– Vårt allmänna intryck att ni är på god väg, verkligen. Vi ser inga stora konflikter bland dem vi har intervjuat, utan det finns mycket samförstånd. När det gäller patientmedverkan så ligger ni i framkant i Sverige. Här kan ni vara en förebild för andra, sa Göran Zetterström från Socialstyrelsen.

Positiva exempel som nämndes var bland annat patient och närståendeföreträdarrådet, upplevelseboken som ska ta tillvara på patienters och medarbetares upplevelse inom lymfomvården och och den nya satsningen livshändelsen att få cancer, som leds av Bodil Dower. Projektet handlar om att se hela livssituationen för den cancerdrabbade och att utveckla olika samarbeten, både inom vården och mellan olika myndigheter, för att göra livet lättare för patienter och närstående.

– Vi ser också att ni har varit duktiga på att integrera patientperspektivet i era olika styrdokument, sa Göran Zetterström.

Helén Eliasson

Helén Eliasson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen var en av regionpolitikerna på plats. Hon uppfattade dialogdagen som positiv.

– Vi har fått bekräftelse på att vi är på rätt väg när det gäller att förbättra cancervården. Det känns bra att Socialstyrelsen tog upp att vi har kommit så långt med att involvera närstående och patienter. Det gjorde mig glad, sa hon.

Samtidigt menade hon att det finns områden där vi kan bli ännu bättre.
– Vi har en bra kunskapsorganisation, men det gäller att beslut och förbättringar når ut i hela organisationen. Här måste vi alla hjälpas åt, sa hon.

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (C), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland och ordförande i samverkansnämnden för Västra sjukvårdsregionen betonade behovet av delaktighet.

– Jag tror att det är viktigt att vårdprogram byggs underifrån. Det är så vi får legitimitet i verksamheten. Det måste finnas en samverkan i hela processen så, att verksamheterna känner att ”detta är vårt”. En annan fråga är hur man ska samsas om resurerna. Budgetarbete och andra sjukdomar som pockar på resurserna är en utmaning.

Stefan Bengtsson ser det fortsatta arbete med att involvera patienter och närstående som en viktig fråga.

– Närstående är ofta otroligt delaktiga i hela sjukdomsprocessen.
Många som drabbas av cancer är mitt i livet. Då är det många personer
som påverkas, som barn, vänner och arbetskamrater, sa han.

Ann Söderström

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen såg både positiva aspekter och utvecklingsområden för framtiden.

– Det är viktigt att vi lägger kraft på de vi är till för. Att vi ser ännu mer till dem och inte bara till organisationens behov. Ett större patientfokus helt enkelt. Vi har kommit en bra bit i den processen. Det är större fokus på ledtider och vi har blivit bättre på att involvera patienter och patientföreningar, men det finns mer att göra, sa hon.

Hon betonade även vikten av uppföljning när det gäller att utveckla vården.
– En viktig utmaning är hur vi får beslut att leda till förändringar ute i verksamheterna. Vi har bra vårdprogram och processbeskrivningar, men vi behöver bli bättre på uppföljning, sa hon.

Mingel i pausen.
Mingel i pausen.

Dialogdagen utgick från de nationella kriterierna för regionala cancercentrum som sattes upp vid starten. Målet är att platsbesöken ska stödja och stimulera verksamheternas arbete och fortsatta utveckling. Grundfrågorna var:
• Hur Regionalt cancercentrum väst har planerat sin etablering och verksamhet.
• Vad resultatet har blivit hittills.
• Vilket utvecklingsbehov Regionalt cancercentrum väst och andra intressenter ser.

Utvecklingsområden som diskuterades var bland annat samarbetet med linjeorganisationen och hur kunskapsstyrningen kan utvecklas.

Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst, tyckte att dagen var givande.

– Vi ser det här som en fantastisk möjlighet att lära. Det är spännande att se hur Socialstyrelsen fångar upp och kanaliserar synpunkter på vårt arbete inom de olika organisationerna. Det är till stor hjälp när vi ska identifiera våra styrkor och vad vi behöver arbeta vidare med, sa han när dagen avslutades.

I slutet av september genomför Socialstyrelsen sitt sista platsbesök på de regionala centrumen. Nästa steg är en nationell konferens den 6 november där samtliga centrum får möjlighet att utbyta erfarenheter. 

Text och foto: Karin Allander