Nyheter

Nyheter från RCC Väst
Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Väst
Eva Hammerlid blir årets processledare i Västra Sjukvårdsregionen

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Eva får utmärkelsen årets processledare för sina insatser inom huvud- och halscancerprocessen som hon har varit drivande regionalt och nationellt samt sitt engagemang för patienter och närstående.

Väst
Lillemor Ekstedt är årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Lillemor Ekstedt har arbetat som sjuksköterska inom öron-, näs- och halsområdet sedan 1980 och är sedan 2014 kontaktsjuksköterska på Öron-, näs- och halsmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde. För sitt arbete med att vara tillgänglig för patienterna och att verka som en länk mellan patient och sjukvård har hon blivit utsedd till årets kontaktsjuksköterska i Västra Sjukvårdsregionen.

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Väst
Ny kurs sätter kvalitetsregister för cancerforskning i rampljuset

Nu startar satsningen för att bli ännu bättre på att ta vara på kvalitetsregister inom cancervården. Med INCA och registerforskning inom cancer som utbildningen heter vill RCC Väst visa hur man kan ha nytta av kvalitetsregisterdata i exempelvis sitt forskningsarbete.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.

Samverkan
Rekommendation av produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.

Samverkan
Solvanor och hudcancer: kunskapshöjande satsningar för olika målgrupper

Under april lyfter RCC sunda solvanor och hudcancer för att stärka medvetenheten kring Sveriges snabbast ökande cancerform och hur man kan skydda sig. Bland annat har informationsfilmer riktade för olika målgrupper tagits fram.

Samverkan
Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Patienter med cancer har ökad risk för framför allt venös men även arteriell trombos. Trombos kan även vara det första symtomet på en underliggande cancersjukdom. Den nya bilagan samlar kunskapen inom området, för att bidra till mer jämlik och bättre vård.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF, stöddokument och patientinformation till Min vårdplan

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp, två Min vårdplan för cancer och två stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Goda exempel IPÖ – Intervju om IPÖ prostatacancer som gör framsteg i Växjö

I Växjö, på Kirurgkliniken, har man sedan en tid tillbaka lyckats med att implementera IPÖ fullt ut. Idag har kliniken alla sina patienter som är diagnostiserade med prostatacancer (2.300 stycken) registrerade i IPÖ.

Samverkan
"Min vårdplan barn oerhört viktig för föräldrar och närstående"

I september 2022 publicerades kunskapsstödet Min vårdplan för barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Det är ett verktyg som helt kan förändra barncancervården, menar Anna Herslow, närståenderepresentant i nationella arbetsgruppen för Min vårdplan ALL (barn). Hon är också mamma till Matteo som vid tre års ålder insjuknade i ALL.

Samverkan
Mindre revidering av NVP Bröstcancer

Nytt beslut från NT-rådet angående trastuzumab deruxtecan (andra, istället för tredje linjens behandling).

Samverkan
Årsrapport över utvecklingen av standardiserade vårdförlopp

Ett av två mål bakom satsningen för standardiserade vårdförlopp (SVF) uppnås, visar en ny årsrapport som Regional cancercentrum i samverkan sammanställt.

Samverkan
Ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra vilka delar som behöver finnas inom ramen för en sådan.

Samverkan
Uppföljningsmottagningar underlättar övergången till vuxenvården

Sedan 2020 har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, genomfört en omfattande genomgång av barncancervården i Sverige. Satsningen har bland annat resulterat i att uppföljningsmottagningar, som kan underlätta övergången från barn- till vuxenvård för tidigare barncancerpatienter, nu finns över hela landet.

Samverkan
Ny teknik för svarsmallar underlättar kommunikation i skilda system

RCC i samverkan har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Region Östergötland under 2022 genomfört ett tekniskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka hur openEHR-baserade svarsmallar kan skapas, införas och effektivt uppdateras i skilda system.

Samverkan
Ny undersökning visar: kunskapslucka om att alkohol ökar risken för cancer

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en rad olika aktörer i samhället.