MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Riktlinjer ges för behandling för stora patientgrupper men i vissa fall råder fortfarande oklarheter om vad som är optimal behandling. Riktlinjerna ska därför enbart ses som rekommendationer till en individuell patientanpassad terapi som ges i samråd med patienten.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Förändringar jämfört med tidigare version

Vårdprogrammet för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör är reviderat. Det har genomförts smärre förändringar sedan föregående version från 2018.

  • uppdaterade rekommendationer för systemisk checkpointhämmarbehandling
  • riktlinjer för alkohol i samband med kirurgi samt urinvägscytologi har tillkommit
  • rekommendationer för rehabilitering och uppföljning tydliggjorts
  • den multidisciplinära terapikonferensen (MDK) har fortsatt stor betydelse för att optimera patientens behandlingsrekommendation och i föreliggande vårdprogram har tillkommit att även patienter med fjärrmetastatisk sjukdom, både primärt och i återfallssituationen, bör diskuteras på MDK mot bakgrund av att det finns nya systemiska behandlingsalternativ att tillgå

Nivåstrukturering

Cystektomi har sedan 2017-01-01 en regional nivåstrukturering. En centralisering av ingreppet har skett till ett centra per sjukvårdsregion, vilket i praktiken för närvarande är nio sjukhus i Sverige.

Med anledning av BCG-brist

Produktionsproblem gör att tillgången på BCG kommer att vara begränsad. Det är därför viktigt att använda BCG på strikta indikationer och använda alternativa behandlingar där evidens föreligger. Följande punkter kan då användas som stöd.

Protokoll för uppföljning av biverkningar

Biverkningsprotokoll för Mitomycin, mall (word)
Biverkningsprotokoll BCG, mall (word)

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional information för region Stockholm - Gotland

Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Regional medicinsk riktlinje urinblåse- och urinvägscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje urinblåse- och urinvägscancer (pdf, nytt fönster) 


Faktaägare: Fredrik Liedberg, ÖL Urologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Malmö
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 17 maj 2019

Regional information uppdaterad: 10 oktober 2019