nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

2. Sammanfattning

Inledning

Initiativet till att ta fram ett nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer kom från planeringsgruppen för tyreoideaforskning i Sverige, ett multidisciplinärt nätverk av forskare och kliniker engagerade i tyreoideasjukdomar. Det utarbetades under ledning av en nationell arbetsgrupp och var klart i december 2012. Det är sedan 2013 i bruk nationellt och finns upplagt på Regionala cancercentrums webbplats.

Vårdprogrammet är anpassat till principerna och rekommendationerna i det konsensusdokument som har getts ut i Europa under överinseende av European Thyroid Association (ETA): ”European consensus for the management of patients with differentierad thyroid carcinoma of the follicular epithelium”. Detta dokument har utgjort kunskapsbasen för innehållet i detta vårdprogram, tillsammans med de amerikanska behandlingsrekommendationerna för sköldkörtelcancer utgivna av American Thyroid Association (ATA) samt flera europeiska nationella vårdprogram och uppdaterade publikationer. 

Den senaste revisionen av det nationella vårdprogrammet har inväntat och anpassats till den reviderade utgåvan av ATA:s rekommendationer som kom 2015.

Avsikten är att vårdprogrammet ska ses över med 2 års intervall och vid behov revideras av den nationella vårdprogramgruppen. 

2.1 Behandlingsöversikter

2.1.1 Papillär tyreoideacancer (PTC)

2.1.2 Follikulär tyreoideacancer (FTC)

2.1.3 Medullär tyreoideacancer (MTC)

2.1.4 Anaplastisk tyreoideacancer (ATC)

2.2 Klassifikation enligt pTNM 7th edition enligt AJCC 2007 och UICC

T – Primärtumör*

TX

Primärtumören kan inte bedömas

T0

Inga tecken till primärtumör

T1**

Tumör 2 cm eller mindre i största diameter, begränsad till tyreoidea

 

T1a Tumör 1 cm eller mindre

 

T1b Tumör större än 1 cm men inte större än 2 cm

T2** 

Tumör större än 2 cm, men inte större än 4 cm i största diameter, begränsad till tyreoidea

T3 

Tumör större än 4 cm i största diameter, begränsad till tyreoidea eller tumör oavsett storlek med minimal extratyreoidal utbredning (t ex växt in i m. sternotyreoideus eller perityreoidala mjukdelar)

T4a 

Tumör oavsett storlek med utbredning utanför tyreoideakapseln med invasion till subkutana mjukdelar, larynx, trakea, esofagus eller n. recurrens.

T4b 

Tumör med inväxt i prevertebral fascia eller a. carotis eller mediastinala blodkärl.

Samtliga anaplastiska cancrar klassas som T4-tumörer

T4a

Intratyreoidal anaplastisk cancer – kirurgisk resekabel

T4b

Extratyreoidal anaplastisk cancer – kirurgiskt icke resekabel

  

N – Regionala lymfkörtlar omfattar centrala (pre- och paratrakeala, prelaryngeala), laterala cervikala och övre mediastinala lymfkörtlar

NX***

Regionala lymfkörtlar kan inte bedömas.

N0

Inga regionala lymfkörtelmetastaser (minst 6 undersökta körtlar).

N1

Regionala lymfkörtelmetastaser.

N1a

Metastaser i centrala lymfkörtlar

N1b

Metastaser ipsilateralt, bilateralt eller kontralateralt till cervikala och/eller övre mediastinala lymfkörtlar.

ATA har infört N1a mikrometastas som en riskfaktor vilket har inarbetats i det Nationella Vårdprogrammet för Sköldkörtelcancer, vilket skiljer sig från gällande TNM-klassifikation enligt pTNM 7th edition AJCC 2007 och UICC. 

M – Fjärrmetastasering

MX

Fjärrmetastasering kan inte bedömas

M0****

Ingen fjärrmetastasering

M1

Fjärrmetastasering

2.3 Nationellt kvalitetsregister

Arbetsgruppen har parallellt med utarbetandet av vårdprogrammet även tagit fram ett nationellt kvalitetsregister (Svenskt Kvalitetsregister för Tyreoideacancer) som är i bruk sedan 2013 och kopplat till INCA-plattformen. Ambitionen är att detta ska vara ett heltäckande nationellt register, där behandlingsdata från alla patienter som diagnostiserats med tyreoideacancer kan samlas i en nationell databas. En sådan populationsbaserad, heltäckande databas kan bli ett kraftfullt verktyg för att studera sjukdomens epidemiologi och för att utvärdera resultaten av de i vårdprogrammet fastslagna behandlingsrekommendationerna.

2.4 Illustrationer

Illustrationer

Illustrationer: Kari Toverud. Bilderna finns att tillgå i Appendix 8.