MENY

Gällande vårdförlopp sarkom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling (läkemedel, strålbehandling eller kirurgi)

39 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Palliativ symtomlindrande behandling:
Start av första behandling, palliativ (sammanfaller med behandlingsbeslut)*

28 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Lågmaligna sarkom:
Start av första behandling, annan (sammanfaller med behandlingsbeslut)

28 kalenderdagar

*När beslut tas om att enbart palliativ symtomlindrande behandling ska ges, avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Start av första behandling kan innebära läkemedelsbehandling, strålbehandling, kirurgi eller palliativ symtomlindrande behandling. Lågmaligna sarkom avslutas i samband med behandlingsbeslut (Start av första behandling, annan).

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till                        

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (sarkomcentrum, block B)

10 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (sarkomcentrum, block B)

MDK                                 

14 kalenderdagar

MDK

Behandlingsbeslut

3 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, kirurgi, läkemedel, strålbehandling

11 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Palliativ symtomlindrande behandling:
Start av första behandling, palliativ

0 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Lågmaligna sarkom:
Start av första behandling, annan

0 kalenderdagar

Remiss till MR             

Svar till remittenten

7 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen skelett- eller mjukdelssarkom

Andel patienter av de som fått diagnosen skelett- eller mjukdelssarkom som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

5-årsöverlevnad vid cancersjukdom

 

Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister

> 80 %

Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie

 

Bedömning vid multidisciplinära konferenser

100 %

Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut

inom 14 kalenderdagar

Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska

100 %

Andel remitterade före operation (andel fall remitterade till center före diagnostisk/kirurgisk intervention)

> 90 %