Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för sarkom

Sarkomregistret är indelat i två delar, en för sarkom i extremiteter och bål-/bukvägg och en för intraabdominella och retroperitoneala sarkom. Anledningen till denna indelning är att tumörsjukdomarna kräver olika utredningar och behandlingar och därför är det intressant att följa olika parametrar. Kvalitetsregistret för buksarkom (intraabdominella och retroperitoneala) stängs för inrapportering under november 2022 i väntan på beslut om eventuellt omtag på registret. Det innebär att inga nya registreringar kan göras, men att redan insamlad data fortsatt är tillgängligt för forskningsansökningar.

Sarkomregistret startades av Skandinaviska sarkomgruppen. Registren är gemensamma inom Skandinavien. 

Registret har utgått från Skandinaviska Sarkomgruppens (SSG) gemensamma register och omfattar en anmälan av tumören (Registration form) för både retroperitoneala liksom buk- och extremitets och bålvägg-registret. För viscerala och retroperitoneal sarkom inkluderar registreringen den den primära behandlingen. För sarkom i extremiteter och bålvägg anmäls behandlingen separat (Treatment form). Vidare finns för båda registren ett formulär för uppföljning (Follow up form) som inkluderar behandling av eventuella lokalrecidiv eller fjärrmetastaser.

Manualen för registret om sarkom i extremiteter och bålvägg har en gemensam manual för alla skandinaviska länder varför denna är skriven på engelska. För viscerala och retroperinoeala sarkom finns en manual på svenska.

Det nationella sarkomregistret startade 1986 (viscerala och retroperitoneala sarkomen startade 2008). Regionalt cancercentrum Syd ansvarar för registret.