MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

22. Förslag på fördjupning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancersjukvården.

Socialstyrelsens målnivåer för prostatacancersjukvården och annan cancervård.

Socialstyrelsens broschyr: ”Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer”.

Regionala cancercentrum i samverkans satsning på standardiserade vårdförlopp.

Kontaktsjuksköterska i cancervården.

Individuella vårdplaner i cancervården - Min vårdplan.

Nationellt samordnat införande av nya läkemedel.

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

National Institutes of Health (NIH). Översikt över kliniska prövningar.

Nomogram för att beräkna risk för extraprostatisk cancer, spridning till lymfkörtlar och risk för återfall.

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancerförbundet

Nationella vårdprogram för patienter med cancer, för cancerrehabilitering och för palliativ vård.

Riktlinjer för patologi, prostatacancer utformade av KVAST

Råd om vård från Sveriges landsting: 1177

NCCN guidelines prostate

Det europeiska urologsällskapets (EAU) riktlinjer för prostatacancer.

Svenska palliativregistret

Nationella vårdplanen för palliativ vård, ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede.

Cancerfonden

Cancerrehabfonden

Den ofrivillige resenären”, en bok för patienter med spridd cancer och deras närstående.

Nära cancer. Sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.