Patientöversikt prostatacancer

Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd på INCA-plattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Individuell patientöversikt i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för prostatacancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Labprov: Här registreras provsvar.

Lokal diagnostik: Här registreras data om patologi, utförda MRT-undersökningar och biopsier.

PSA-påverkan: Här registreras PSA-påverkande behandling.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

SSE: Här registreras symptomgivande skelettrelaterade händelser.

PROM-enkät: Här finns möjlighet för patienten av besvara enkäter för att skatta sitt mående. Den besvarade enkätens svar visualiseras tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ. Läs mer i manualen för IPÖ prostatacancer.

Studie: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Biobank: Här finns möjlighet att registrera datum för provtagning till biobank.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Vidareutveckling och implementering

Utvecklingen av IPÖ för prostatacancer drivs av en nationell diagnosspecifik arbetsgrupp bestående av professions- och patientrepresentanter. Gruppen leds av Ingela Franck Lissbrant, onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utveckling av IPÖ utgår från de utvecklingsbehov som formuleras i diagnosarbetsgruppen. Nya versioner av diagnosspecifika IPÖ lanseras tre gånger per år.

Under 2020 påbörjades arbete kring uppstart och implementering av patientöversikt prostatacancer. Flera vårdverksamheter har nu implementerat IPÖ och skapat arbetssätt för registrering och uppföljning. Vidareutveckling av IPÖ samt fortsatt implementering på vårdverksamheter fortsätter under 2021.

Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten (inom din verksamhet) på din klinik kan du kontakta koordinatorn för prostatacancer, Nina Hageman.