MENY

Gällande vårdförlopp peniscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-11-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • ett svårläkt sår
 • röda områden
 • en förhårdnad
 • illaluktande flytningar från en trång förhud
 • återkommande blödningar
 • smärta.

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).

Observera att patienter med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna i kombination med ett eller flera av ovanstående symtom ska remitteras enligt välgrundad misstanke. 

Remiss till filterfunktion (urolog eller dermatolog)

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredning
  • inguinalt lymfkörtelstatus
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • fotodokumentation är önskvärd
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Undersökning hos urolog eller dermatolog, med biopsi i oklara fall.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog
 • histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
 • ett symtom enligt misstanke, ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • PAD-svar
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • inguinalt lymfkörtelstatus
 • fotodokumentation
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer). 

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till urolog eller dermatolog (filterfunktion) ska informera patienten om

 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.