MENY

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018. Vårdprogrammet gäller gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC).

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet omfattar inte MiNEN (tidigare MANEC, blandtumörer) och inte heller Gobletcellscancer. 

Det första nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer togs fram 2014. Under de senaste åren har det tillkommit ett flertal nya randomiserade kontrollerade studier som är viktiga för hur vi ser på behandlingen. Nya data har också tillkommit när det gäller diagnostik och val av metoder för framför allt visualisering av somatostatinreceptorer.

Under 2018 reviderades vårdprogrammet och förändringar har införts när det gäller klassificering av tumörerna i enlighet med WHO 2017, samt införande av 68Ga-DOTA-TOC/TATE-PET-DT i stället för somatostatinreceptorskintigrafi som basmetod för bestämning av somatostatinreceptorstatus. Målen med vårdprogrammet är att skapa konsensus om vården av patienter med GEP-NET och GEP-NEC och därmed likvärdig vård nationellt.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Faktaägare:Eva Tiensuu Janson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2019