MENY

Gällande vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-10-03

7. Symtom och tidig utredning

Rekommendationer

Rekommendationer

Nytillkommen dysfagi är ett alarmsymtom som ska utredas skyndsamt med EGD endoskopi.

Även nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor, kraftig oförklarad viktnedgång, tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor, gastrointestinal blödning och järnbristanemi bör utredas med EGD endoskopi.

7.1. Symtom och kliniska fynd

7.1.1 Symtom vid esofagus- och cardiacancer

Det vanligaste debutsymtomet vid esofagus- och cardiacancer är dysfagi. Detta innebär en känsla av att föda fastnar eller hakar upp sig på sin väg från munnen till ventrikeln. Symtomen kommer ofta smygande och börjar då med upphakningsfenomen och intermittent stopp för att senare utvecklas till en konstant oförmåga att få i sig fast och passerad kost. I extrema fall förekommer även svårigheter att få i sig flytande kost och att svälja saliv, och då ej sällan även regurgitationer med sekundär luftvägsproblematik såsom hosta och aspiration. Eftersom besvären till en början är lätta dröjer det ofta flera månader innan patienten söker. Nytillkommen dysfagi är alltid ett alarmsymtom och bör utan dröjsmål utredas med EGD endoskopi. Dysfagin är ofta associerad med kraftig viktnedgång, men av och till kan viktnedgången i sig vara symtomet som för patienten till sjukvården.

 

7.1.2 Symtom vid ventrikelcancer

Patienter med ventrikelcancer är oftast helt asymtomatiska och när tumören väl börjar ge besvär är symtomen ofta diffusa. Buksmärta är ett vanligt symtom, från lätta obehag och dyspepsiliknande besvär till mer ihållande smärta. Det kan vara värt att påpeka att dessa symtom ofta överlappar dem man ser vid ulcussjukdom och att man initialt kan se en förbättring av symtomen om protonpumpshämmare insätts.

Tidig mättnadskänsla, anorexi och viktnedgång är ofta tecken på avancerad cancer som upptar betydande del av ventrikelns volym eller förhindrar ventrikelns normala relaxation i samband med måltid. Kräkningar beror ofta på tumör i distala delen av ventrikeln som obstruerar avflödet från ventrikeln. Detta går under benämningen ”Gastric Outlet Obstruction Syndrome” (GOOS). Tumörer i proximala ventrikeln i anslutning till cardia kan ge upphov till dysfagi.

Andra symtom på ventrikelcancer är järnbristanemi och akut gastrointestinal blödning. Akut insjuknande med peritonit på grund av tumör perforation kan förekomma (12).

Den diffusa symtomatologin gör att det ofta finns en fördröjning av diagnosen, både från patient och primärt omhändertagande doktor. Patienter med stor viktnedgång, oförklarade kräkningar, nytillkommen tidig mättnadskänsla eller järnbristanemi (med undantag av fertila kvinnor) har alarmsymtom och detta bör utredas skyndsamt med endoskopi (13, 17, 18).

 

7.1.3 Kliniska fynd

Även en noggrann fysikalisk undersökning av patienter med esofagus- eller ventrikelcancer visar ofta helt normalt fynd. Om man ser tecken på kakexi eller resistens i övre delen av buken på grund av förstorad lever med metastaser eller stor tumör i ventrikeln, talar det för avancerad tumörsjukdom.

Även laboratoriefynd är ofta helt normala vid esofagus- och ventrikelcancer. Det finns idag inga tumörmarkörer som är användbara för diagnos. Anemi och/eller järnbrist samt faecesprov positivt för hemoglobin är ganska vanliga men helt ospecifika fynd. Vid kakexi och kraftig viktnedgång noteras låga serumhalter av protein och albumin. Påverkan på leverfunktionsprover talar för massiv levermetastasering eller avancerad tumörväxt med obstruktion av gallvägarna (13, 17, 18).

7.2. Ingång till standardiserat vårdförlopp

Vid misstanke om tumör ska patienten remitteras till gastroskopi i enlighet med standardiserat vårdförlopp där gastroskopi utgör filterfunktion. Om gastroskopin visar makroskopiskt misstänkt tumör ska endoskopisten ta px och därefter, utan att invänta PAD-svar, ansvara för att muntlig eller skriftlig remiss anländer till utredande specialistenhet inom 1 dygn.

7.3. EGD endoskopi vid misstanke om esofagus- eller ventrikelcancer

EGD endoskopi är referensmetod för diagnsotik av esofagus-ventrikelcancer och utgör dessutom filterfunktion i standardiserat vårdförlopp. Var god se kapitel 8.2 och rekomenationsrutan i kapitel 8 för mer information om hur en sådan undersökning ska utföras.