Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV)

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad cancer och/eller förstadier till cancer i matstrupe eller magsäck, oavsett behandling. Även patienter som inte får någon behandling samt patienter som är utredda i utlandet men behandlade i Sverige ingår i registret. Årligen inrapporteras data på knappt 1200 patienter från drygt 60 vårdenheter.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport matstrups- och magsäckscancer, INCA

Årsrapport i PDF

Nationell kvalitetsregisterrapport matstrups- och magsäckscancer, 2019 (pdf, nytt fönster) 

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från diagnos till första onkologiska behandling eller operation: 46 dagar för matstrupscancer och 45 dagar för magsäckscancer, 2018
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 95 procent för matstrupscancer och 91 procent för magsäckscancer, 2018

Det nationella kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer startade 2006. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsegionala rapporter

De sjukvårdsregionala kvalitetsrapporterna för matstrups- och magsäckscancer för Uppsala Örebro sjukvårdsregion finns via länken nedan.

Rapporter matstrups- och magsäckscancer

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare rapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2014-2015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 2014-2015 (pdf)

Samtliga rapporter för registret finns i på sidan Rapporter (se sidmenyn).