MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

8. Multidisciplinär konferens

En patient med misstänkt eller bekräftad primär levercancer ska diskuteras på en multidisciplinär konferens vid ett levercentrum inför ställningstagande till definitiv behandling, tilläggsbehandling och uppföljning. Konferensen ska inbegripa följande specialister med särskild kompetens eller intresse: bilddiagnostiker med specifik kompetens inom leverdiagnostik, tillgång till interventionsradiolog, samt vid behov patolog. Kliniker som ansvarar för såväl kurativt syftande som palliativ behandling (TACE eller annan medicinsk behandling) ska också närvara liksom kirurg, hepatolog och onkolog beroende på ansvarsområde. Kontaktsjuksköterskan är också en viktig deltagare för att vården ska kunna bli individanpassad.  Ett transplantationscentrum ska ansvara för att bedöma patienter som potentiellt kan bli transplanterade, men beslutet ska fattas i dialog med respektive region.

8.1 Individuell vårdplan

All vård för patienter med primär levercellscancer ska följa en individuellt utformad plan, såsom vid annan cancer. Den planen ska utformas i samråd med patienten och bör dokumenteras på så sätt att vårdgivare och patient har tillgång till planen i skriftligt format. Detta för att undvika missförstånd vid överrapportering och för att möjliggöra en god och säker vård (Patientdatalag 2008:355). Var god se:

8.2 Ny medicinsk bedömning – ”second opinion”

För att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvårdssystemet för en ny medicinsk bedömning har det tillkommit en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen, § 3 a, andra stycket. Den lyder: ”Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten skall erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda.