MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

16. Psykosocialt omhändertagande

16.1 Livskvalitet

Det är viktigt att sätta in åtgärder i ett tidigt skede av cancersjukdomen då utbildning, psykosocialt stöd och bra symtomlindring ökar livskvaliteten för patienterna [274, 275]. Att arbeta i team runt den svårt sjuka patienten med levercellscancer underlättar då han eller hon, förutom de mer allmänna cancersymtomen, även kan ha svårare specifika besvär såsom ascites och encefalopati. Detta stöd underlättar även för de närstående som finns runt patienten [276]. Sjuksköterskeledda uppföljningar via möten eller telefon främjar också livskvaliteten [274, 275].

Livskvalitet är en viktig aspekt vid en diagnos där medianöverlevnaden är kort. Den centrala frågan för många patienter som inte kan erbjudas kurativ behandling är hur de kan behålla sin livskvalitet. Livskvaliteten har undersökts som en prognostisk faktor vid HCC, där resultaten från allmänna livskvalitetsformulär har befunnits korrelera till medianöverlevnaden. När livskvaliteten vid HCC mäts med standardiserade formulär, rapporteras ofta försämrad fysisk, emotionell och funktionell livskvalitet [344]. Däremot rapporteras ofta bättre social och familjerelaterad livskvalitet jämfört med den ordinarie befolkningen [336]

Vid en sjukdom med kort förväntad överlevnad är det alltid en psykosocial belastning för patienten och de närstående. Det är mycket vanligt att patienter med cancer drabbas av emotionella reaktioner av varierande grad under olika faser av sjukdomsförloppet. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma psykiska symtom och deras orsaker för att på bästa sätt kunna hjälpa patienten och de närstående. Åtgärderna är individuella eftersom upplevelsen av sjukdom och behandling i högsta grad är individuell. Symtom på ångest och depression kan bedömas genom samtal med patienten, i vissa fall kompletterat med uppgifter från de närstående och självskattningsskalor (se vårdprogrammet om cancerrehabilitering).

16.1.1 Bedöma livskvalitet

Att bedöma hälsorelaterad livskvalitet (HrQoL) vid levercellscancer kräver att man också bedömer symtomen relaterade till den bakomliggande leversjukdomen, den primära tumören och dess behandling. Ett av de mest använda instrumenten för att bedöma livskvalitet hos cancerpatienter är EORTC QLQ-30 från den europeiska organisationen för forskning och behandling av cancer. Det innehåller generella kärnfrågor och bör därför kompletteras med sjukdomsspecifika moduler. Tilläggsmodulen EORTC QLQ-HCC18 utvecklades 2004, och innehåller frågor som bedöms som mer diagnosspecifika för att övergripande bedöma livskvaliteten hos patienter med levercellscancer [345].