MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

15. Rehabilitering

15.1 Cancerrehabilitering

Rekommendationer:

  • Patienter med primär levercancer bör rutinmässigt och återkommande bedömas när det gäller behovet av rehabilitering inklusive psykosocialt stöd.
  • Patienter med primär levercancer och deras närstående bör erbjudas att delta i informations- och stödprogram som ett led i rehabiliteringen. 
  • Patienter med primär levercancer som bedöms behöva mer intensifierad rehabilitering bör remitteras till specialiserad rehabiliteringskompetens för vidare utredning och åtgärder. 

Rehabiliteringsgarantin hos Försäkringskassan ger möjlighet för vården att erbjuda kognitiv beteendeterapi till patienter med levercellscancer och identifierad ångest, depression eller stress för att hjälpa dem att återfå arbetsförmågan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

För vidare information, se:

RCC syd R. Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd. 2012

RCC syd. Sammanfattning Cancerrehabilitering, bedömning av rehabiliteringsbehov och planering av åtgärder Distress termometer. 2012 nov: 7-8