MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

8. Multidisciplinär konferens

Sammanfattning och rekommendationer

Multidisciplinär bedömning(MDK) bör föregå beslut om ofta komplicerad behandling av gallvägscancer. Rekommendation: Använd

Den medicinska utvecklingen inom cancervården har lett till en ökad komplexitet där olika kategorier av vårdpersonal har olika specialistkompetenser. En individanpassad och patientcentrerad cancervård förutsätter därför att olika kliniska och diagnostiska specialister samverkar vid framtagande av behandlingsplan, vilket ställer krav på snabbare kommunikationsvägar och förändrat arbetssätt. Bedömning vid en multidisciplinär konferens (MDK) är en åtgärd för att åstadkomma detta. 

Evidensläget för effekterna av MDK är relativt svagt och det finns inga specifika data avseende patienter med gallgångscancer. Tillgänglig erfarenhet och data talar dock för positiva effekter avseende vårdprocesser, implementering av vårdprogram och vid några diagnoser har man kunnat påvisa överlevnadsvinst (172, 173). Nyttan och kostnadseffektiviteten av rutinmässig MDK för alla patienter har ifrågasatts, och man har fr.a. identifierat positiva effekter i komplicerade beslutssituationer (174, 175). Oavsett detta råder stor enighet avseende konceptet att arbeta multidisciplinärt (176), och Socialstyrelsen har i nationella riktlinjer för bl.a. kolorektalcancer gett centrala riktlinjer för MDK (177).

Den optimala sammansättningen av MDK bör anpassas efter diagnosområde. För att betraktas som en multidisciplinär konferens om gallgångscancer ska minst en inom området specialiserad kirurg, en onkolog och en radiolog delta. En kontaktsjuksköterska bör alltid medverka. Det är önskvärt att en palliativ medicinsk specialist medverkar och efter behov bör MDK kompletteras med exempelvis gastroenterolog/hepatolog, patolog, transplantationskirurg m.fl.

Inför kurativt syftande kirurgiska åtgärder av mycket sällsynta och tekniskt krävande tumörsituationer bör patienten diskuteras på en samlad nationell MDK, exempelvis inför kirurgiska åtgärder av Klatskintumörer eller gallblåsecancer i stadium III/IV. 

Bedömningen vid MDK används som kvalitetsindikator i det nationella kvalitetsregistret SweLiv.