MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

18. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Utrednings- och behandlingsmetoderna ska successivt utvärderas. Dessutom ska vårdkvaliteten följas med följande kvalitetsindikatorer från kvalitetsregistret:

Indikatorer för behandlingskvalitet

Åldersstandardiserad relativ överlevnad vid gallgångscancer.

Mått: Åldersstandardiserad relativ överlevnad från diagnosdatum vid gallgångscancer. 

Måltal: 75% tvåårsöverlevnad efter kurativt syftande behandling. 33% ettårsöverlevnad vid icke kurativt syftande behandling.  

Tid från påvisad tumör till MDK 

Mått: Tid mätt i antal dagar definierat som tidpunkt datum för radiologiskt påvisande alt histopatologisk verifikation, till tidpunkt för multidisciplinär konferens där rekommendation om behandling kan ges. 

Måltal: Att MDK har genomförts med en mediantid < 21 dagar. 

Tid från påvisad tumör till ingrepp

Mått: Antal dagar från diagnos till ingrepp. Diagnos enligt  definition i SweLiv.

Måltal: 43 dagars mediantid från diagnos till behandlingsstart  

Täckningsgrad gentemot cancerregistret 

Mått: Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med cancerregistret för diagnoserna gallblåsecancer samt gallgångscancer i levern (ICD-10 C239 samt C221). 

Måltal: 90 % täckningsgrad gentemot cancerregistret för föregående år.

Andel av patienterna som blir föremål för kurativt syftande behandling 

Mått: Andel av patienter med gallgångscancer som genomgår kurativt syftande ablativ behandling, resektion eller transplantation.

Måltal: 30 % ska bli föremål för kurativt syftande behandling.

Andel av patienterna som planeras för aktiv palliativ behandling 

Mått: Andel av patienter som vid MDK planeras för aktiv palliativt syftande behandling föregående kalenderår. Med aktiv avses antitumoralt syftande behandling såsom kemoterapi.

Måltal: 30 % ska bli föremål för aktiv palliativ behandling.

Ledtider kommer också att mätas nationellt utifrån de mål som anges i det standardiserade vårdförloppet genom KVÅ-koder i landstingens vårdadministrativa system.