MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

17. Underlag för nivåstrukturering

Gallvägscancer handläggs idag på samma centra som behandlar annan cancer i levern. Dessa centra är med få undantag lokaliserade till universitetsklinikerna.

Risken för komplikationer vid operation för gallvägscancer är högre än vid operation för levermetastaser. Detta tillsammans med låg incidens för gallvägscancer har föranlett RCC i samverkan att föreslå nationell nivåstrukturering av perihilär gallvägscancer. Enligt beslutsrekommendation till landsting/regioner skakurativt syftande kirurgi för perihilära gallvägstumörer utföras vid 2 nationella vårdenheter från och med 1 november 2017. Landsting/regioner ska besluta i denna fråga senast 1 april 2017.