Gällande vårdförlopp levercancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

 
Block A

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. Child-Pugh-status, funktionsstatus enligt WHO, missbruksbedömning, samsjuklighet 

Fyrfas DT lever eller MRT lever med iv-kontrast

DT thorax

Block B

MDK

Block C

Eventuell kompletterande bilddiagnostik 

Eventuell leverbiopsi

Block D

Leverfunktionsbedömning och utredning av portal hypertension 

Ev. klinisk fysiologi

Block E

Transplantationsutredning och transplantations-MDK

 

   

Resultat av block A och B

Åtgärd

Kurativt syftande behandling med kirurgi eller ablation bedöms möjlig.

Block C och D utförs.

Transplantation kan vara aktuell.

Block C och E utförs.

Palliativ behandling med TACE eller systemisk behandling kan vara aktuell.

Block C utförs.

Palliativ behandling med best supportive care är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Osäker diagnos, tumörer större än 1 cm.

Block C utförs.

Osäker diagnos, tumörer mindre än 1 cm.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas. Uppföljning med bilddiagnostik efter 3 månader.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet, eller ingen diagnos.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

6.2 Radiologisk diagnostik av HCC

6.2.8 Leverbiopsi

7.1 Sammanfattning av staging

7.2.1 Sammanfattning av histopatologisk diagnostik av HCC

7.4.2 Allmäntillstånd

7.4.4 Leverfunktion

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • leverkirurg
  • radiolog inom området
  • onkolog och/eller hepatolog/gastroenterolog
  • kontaktsjuksköterska
  • föredragande med kännedom om patienten
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov patolog
  • vid behov palliativ kompetens 
  • vid behov interventionell radiolog.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

Multidisciplinär konferens

 

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret i enlighet med sedvanliga rutiner

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

7.3 Primära levertumörer ska klassificeras enligt TNM

7.4 Staging vid HCC

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar.

Att optimera patienten inför kommande behandling är ett delat ansvar genom hela vårdkedjan.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning och alkohol före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta. 

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

14.1 Kontaktsjuksköterska

14.2 Aktiva överlämningar

14.3 Nutrition

14.4 Smärta

14.5 Fatigue

14.6 Esofagusvaricer

14.7 Encefalopati

14.8 Ascites

14.9 Klåda

15 Rehabilitering

16.1 Livskvalitet

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.