MENY

Gällande vårdförlopp maligna hjärntumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-04-27

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

 
Block A

DT hjärna, helst med intravenöst kontrastmedel, och alltid med tunna snitt som arkiveras i PACS.

Alternativt kort MRT-protokoll med iv-kontrastmedel.

Granskning av radiolog med neuroradiologisk kompetens (kan vara allmänradiolog med erfarenhet av neuro­radiologiska bedömningar).

Block B

MRT hjärna med intravenöst kontrastmedel inkl. 3DT1-sekvens för neuronavigation. Granskning av radiolog med neuroradiologisk kompetens.

Block C (första besök i specialiserad vård)

Besök hos neurolog eller annan specialist med adekvat kompetens för bedömning och besked om resultat av bilddiagnostik.

Block D

MDK eller operationsbeslut av neurokirurg.

Information till patienten. 

Block E

Kompletterande eller uppföljande diagnostik, t.ex. DT thorax buk, PET, komplet­terande MRT likvorcytologi.

Block F

Kompletterande preoperativ utredning, t.ex. ytterligare radiologisk utredning, medicinska konsulter.

Block G

Operation (resektion/biopsi) med patologisk anatomisk diagnos inkl. relevant molekylärgenetisk utredning.

Block H

Postoperativ MRT

Block I

Postoperativ MDK 

 

   

Resultat av block A

Åtgärd

Ingen misstanke om primär malign hjärntumör, eller misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Besked om resultat av utredningen. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning. Kan utföras av inremitterande.

Fortsatt misstanke om primär malign hjärntumör.

Block B utförs (kan bokas av radiologen). 

Resultat av block B

Ågärd

Ingen misstanke om primär malign hjärntumör, eller misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Block C utförs.Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet.

Fortsatt misstanke om primär malign hjärntumör.

Block C och D utförs. 

Resultat av block C och D

Åtgärd

Operation är aktuell och inga ytterligare utredningar krävs.

Block G, H och I utförs.

Operation kan vara aktuell men ytterligare preoperativ utredning krävs.

Block E och/eller F utförs. 
Oklara fynd. Block E utförs. 

Operation är inte aktuell p.g.a. tumörlokalisation eller patientens allmäntillstånd eller samsjuklighet.

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten.

Resultat av block E

Åtgärd

Operation är aktuell. 

Block G, H och I utförs samt ev. F.

Annan diagnos.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för vidare handläggning. 

Operation är inte aktuell. 

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten.

Resultat av block I Åtgärd

Primär malign hjärntumör bekräftad och onkologisk behandling är aktuell.

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten och onkologisk behandling planeras.

Primär malign hjärntumör bekräftad men onkologisk behandling är inte aktuell.

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten och uppföljning planeras. 

Ingen primär malign hjärntumör påvisas. 

Besked till patienten. Det standardiserade vårdförloppet avslutas. Vid misstanke om annan diagnos remitteras patienten till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

 • neurokirurg
 • neurolog
 • neuroradiolog
 • neuropatolog
 • onkolog
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumören ska klassificeras enligt WHO.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block C om utredningen ska fortsätta.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska också vid behov ha kontakt med närstående för att kunna erbjuda stöd.

Rehabiliteringsbehov ska kartläggas och rehabilitering erbjudas tidigt i utredningsprocessen. Kontakt­sjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med rehabiliteringsteam, t.ex.

 • psykosocialt stöd (utöver kontaktsjuksköterskan, t.ex. kurator, psykolog)
 • neuropsykolog
 • logoped
 • fysioterapeut
 • arbetsterapeut
 • dietist.

Palliativ vård ska övervägas tidigt i utredningsprocessen. Patienten ska vid behov hänvisas till specialiserad palliativ vård och i relevanta fall till hemsjukvård.

Kommunikation och delaktighet

Den som kallar patienten till den första bildundersökningen ska upprepa informationen att det ibland krävs mer än en bildundersökning för att kunna ge ett svar, och att en kallelse till ytterligare undersökningar inte behöver innebära att den första undersökningen påvisat en hjärntumör.

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten inte misstycker. För denna patientgrupp är det särskilt viktigt att involvera närstående eftersom patienten ofta har kognitiv påverkan. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.