MENY

Gällande vårdförlopp maligna hjärntumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-04-27

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Patienter med misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan ska handläggas omgående. Nedanstående ledtider gäller övriga patienter.

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Från

Till

Tid  

Misstanke om högmalign tumör grad III–IV

Beslut välgrundad misstanke

Beslut om att operationen var tillräcklig behandling (Ingen ytterligare åtgärd)

37 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strål- eller läkemedelsbehandling

48 kalenderdagar

Misstanke om lågmalign tumör grad I–II

Beslut välgrundad misstanke

Beslut om att operationen var tillräcklig behandling (Ingen ytterligare åtgärd)

72 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strål- eller läkemedelsbehandling

97 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut, expektans (kodas som Start av första behandling)

Optimal ledtid kan ej anges

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Vid kombinerad strål- och läkemedelsbehanding ska koden för strålbehandling användas.

Operation kodas som Kirurgisk åtgärd för diagnostik. Om operationen är tillräcklig som behandling avslutas förloppet med koden Ingen ytterligare åtgärd. Koden sätts vid det postoperativa behandlingsbeslutet.

Den längre ledtiden för patienter med misstanke om lågmalign tumör beror på att det krävs mer omfattande kartläggning för att avgöra vilken behandling som passar bäst vid denna typ av långsamväxande tumör. Tiden bedöms inte försämra patienternas prognos. Ledtiderna avgörs av om operationen har utförst med misstanke om hög- respektive lågmalign tumör efter beslut på MDK (i block D), oavsett vad postoperativt PAD visar. 

Ingående ledtider

Patienter med misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan ska handläggas omgående. Nedanstående ledtider gäller övriga patienter.

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke– remiss mottagen

 

Block A (DT)

 

2 kalenderdagar

Block A

Block B (MR)

3 kalenderdagar

Block B

Block C

Vid avskriven misstanke: besked om undersökningsresultat och sedan avslut

3 kalenderdagar

Block C

Block D (preoperativ MDK eller motsvarande beslut)

4 kalenderdagar

Block D

Block G (operation)

Kodas som Kirurgisk åtgärd för diagnostik

 

Högmalign:*
7 kalenderdagar

(14 dagar mellan MR och operation)

Lågmalign:*
42 kalenderdagar

Block G

Behandlingsbeslut med patienten (Ingen onkologisk behandling: kodas som ”behandlingsstart” Ingen ytterligare åtgärd)

17 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Behandlingsstart, onkologisk behandling

 

Högmalign:*
11 kalenderdagar

Lågmalign:*
25 kalenderdagar

Bildundersökning

Svar till remittenten

1 kalenderdag

Operation

Postoperativ MRT

2 kalenderdagar

Operation

Komplett PAD

14 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen primär malign hjärntumör

Andel patienter av de som fått diagnosen primär malign hjärntumör som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel patienter som diskuteras på postoperativ MDK

80 %

Andel patienter som genomgår postoperativ MRT efter resektion

80 %

Andel patienter som har en definierad kontaktsjuksköterska

80 %