Regional vårdprocess primära CNS-tumörer

Processarbetet syftar till att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med primär tumör i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg).

I arbetet deltar kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor samt kurator från de större sjukhus i regionen där patienter med CNS-tumör omhändertas. Flera olika discipliner är representerade; neurokirurgi, neurologi, onkologi, patologi och radiologi. Det finns också en patient- och närståenderepresentant med i gruppen och ett pågående samarbete med den nationella patientföreningen (svenska hjärntumörföreningen).

Gruppen träffas cirka tre gånger per år. Förbättringsarbetet inriktas på processöversyn, vårdprogramsarbete och kvalitetsuppföljning. Detta har bland annat resulterat i en patientinformationspärm.

Ett nätverk med kontaktsjuksköterskor inom CNS-tumörområdet träffas två gånger om året för att arbeta med bland annat Min vårdplan, cancerrehabilitering, evidensbaserade bedömningsinstrument och kvalitetsregistret. I gruppen finns även en patient- och närståenderepresentant. 

För att kunna erbjuda skriftlig individualiserad information om diagnos, behandling och omvårdnadsinsatser till patient och närstående har en patientpärm med informationsblad tagits fram i samarbete med svenska hjärntumörföreningen.

Informationsmaterialet uppdateras och byggs på fortlöpande.
Läs mer och ladda ner informationsbladen här.   

Aktuellt under 2019

  • Uppdatering av nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg påbörjas våren 2019.
  • Årlig dialogturné till förvaltningar som utreder och följer upp patienter med hjärntumörer, för en dialog kring processarbetet i regionen.
  • Möjligheten att få neurorehabilitering är ett eftersatt område för patienter med hjärntumör. Processgruppen arbetar tillsammans med representanter från neurorehabiliterande enhet med att belysa behovet och försöka hitta lösningar för utökad tillgång till neurorehabilitering för patientgruppen.

Regional processägare

porträtt

Vakant

regional processägare hjärntumörer

RCC Väst

 

 
porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst,

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

porträtt

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare