Äggstockscancer

Varje år får cirka 700 kvinnor i Sverige äggstockscancer eller ovarialcancer som det också kallas. Generellt har överlevnaden förbättrats något i Sverige och internationellt, men dödligheten är fortsatt hög. Det finns inga regionala skillnader vad gäller överlevnad.

Antalet kvinnor som får cancer i äggstockarna har minskat i Sverige de senaste decennierna. En orsak till det tros vara användningen av p-piller, vilket minskar risken för cancer i äggstockarna.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter från alla sex sjukvårdsregioner i Sverige, tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det första nationella vårdprogrammet i Sverige fastställdes 2012 och har uppdaterats fortlöpande och den senaste revideringen blev fastställd under 2015.

Relativ överlevnad

 Relativ överlevnad äggstockscancer

Relativ överlevnad äggstockscancer per FIGO stadium 

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (läs mer under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i äggstockscancer mellan åren 2011-2015, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med äggstockscancer minst fem år. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande

Ålder vid diagnos för patienter med äggstockscancer
Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i äggstockscancer i Sverige för åren 2011-2015. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Given primärbehandling per FIGO stadium
Grafen ovan visar kvinnor med äggstockscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2011-2015. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att drygt 55 % (blått) behandlas med kirurgi och efterföljande cellgifter, cirka 45 % (orange) behandlas enbart med kirurgi och cirka 2 % (svart) cellgifter före och efter kirurgi och 3% har avböjt eller inte fått någon behandling. Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln längst till höger märkt X/0 motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017