Till regionspecifikt innehåll

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer

Registret omfattar fyra delregister: livmoderkroppscancer (corpuscancer), livmoderhals- och vaginalcancer (cervix- och vaginalcancer) äggstockscancer (ovarialcancer) och vulvacancer.

Nationell kvalitetsregisterrapport gynekologisk cancer, 2022 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Delregistren startade 2010, 2011, 2008, respektive 2012. Målet är att öka kunskapen om gynekologisk cancer i Sverige, att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning och att peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.

Patienters upplevelser

För att mäta vårdupplevelsen har patienter som opererats för gynekologisk cancer i västra och sydöstra sjukvårdsregionen fått svara på en enkät. Resultaten är goda avseende upplevt bemötande från vårdpersonal men visar brister inom bland annat informationsutbytet mellan vårdpersonal och patient.

Patientrapporterade upplevelser av gynekologisk cancervård (pdf)