Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer är cancer i de kvinnliga könsorganen, det vill säga i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. Varje år insjuknar cirka 3 000 kvinnor i Sverige.

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1400, 700, respektive 450 fall per år. Sjukdomarna skiljer sig åt, både vad gäller behandling, överlevnad och hur tidigt man får symtom.

Gynekologisk cancer börjar ofta med diffusa symtom, till exempel smärtor och svullnad i buken, blödningar som inte har med menstruation att göra, eller att man behöver kissa ofta. Behandlingen består av kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormonbehandling eller en kombination av dessa.

Det finns nationella vårdprogram för livmoderkroppscancer, äggstockscancer, livmoderhalscancer och vulvacancer. Det finns även ett gemensamt kvalitetsregister för all gynekologisk cancer. 

Tidig upptäckt och screening

Det är viktigt att upptäcka cancer och dess förstadier så tidigt som möjligt.

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Screening enligt det nationella vårdprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

För övriga gynekologiska cancersjukdomar finns i dag ingen screening.

Gynekologisk cellprovskontroll

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Gynekologisk cancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom gynekologisk cancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregional vårdprocess för gynekologisk cancer

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Verka för koordinator för gynekologisk cancer vid varje sjukhus.
 • Alla patienter ska erbjudas en individuell Min Vårdplan.
 • Nå en hög kvalité och täckningsgrad i kvalitetsregistret.

Gyncancervård i norra sjukvårdsregionen 

Behandling sker vid nio sjukhus i norra sjukvårdsregionen.

Norrbotten: Sunderby sjukhus, Piteå sjukhus, Gällivare sjukhus.

Västerbotten: Lycksele lasarett, Skellefteå sjukhus, Norrlands universitetssjukhus.

Västernorrland: Örnsköldsviks sjukhus och Sundsvalls sjukhus.

Jämtland Härjedalen: Östersunds sjukhus.

Avancerad tumörkirurgi bedrivs vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Processplan för gynekologisk cancer i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Gynekologisk cancer (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

SVF-remiss

Checklista – Vad en SVF-remiss till gynonkologen i Umeå ska innehålla (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregionala processledare

Erika Figaro

forskningssjuksköterska, processledare

Centrum för obstetrik och gynekologi

Ida Gideonsson

gynekologisk tumörkirurg, processledare

Norrlands universitetssjukhus

Regionala processledare

Carina Rundström

specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Charlotte Klynning

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Magnus Frödin Bolling

specialistläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Gyncancer-processen

Sedan 2019 har processgruppen för gynekologisk cancer i sydöst arbetat för att förbättra registreringen av gynekologisk cancer, både vad gäller antal och att registrera rätt. Processen försvåras av att en stor del av patienterna passerar över regiongränserna. Diagnostiseras i en region och påbörjar behandling i en annan. Detta kräver samsyn, tydlighet och samarbete båda över regiongränserna och mellan olika yrkesgrupper.

Ett flertal avstämningsmöten har resulterat i

 • Samsyn mellan verksamheterna i hur man tolkar inklusionskriterinerna för att påbörja ett SVF-förlopp och en större följsamhet.
 • Klart förbättrade rutiner och data som går att lita på

Verksamhet under 2022

Processturné

En "processturné" har genomförts med besök på regionens 8 kvinnokliniker. På turnén deltog en tumörkirurg och en gynonkolog, förutom processledaren och de verksamheter som besöktes. Fokus vid besöken var att diskutera

 • SVF, rutiner, data samt de problem överföringen över regions gränserna ger och inte minst diskussioner om hur ledtiderna kan förbättras
 • registrering i kvalitetsregistret - ett tidsbelastande arbete där lokala rutiner är viktiga.

INCA-registrering

Fortsättning av det påbörjade arbete med att registrera i kvalitetsregistret SQRGC (Swedish Quality Register for Gynecological Cancer).

 • Regelbundna avstämningsmöten med framför allt vårdadministratörer men också läkare
 • undervisning om registrets olika delar

Dessa insatser har resulterat i förbättrade täckningsgrader och mer valida data. 

Kontakt

Karin Bergare

processledare, överläkare gynekologi

Region Östergötland