MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

12. Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)

12.1 Bakgrund

Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är ett tillstånd som karaktäriseras av okontrollerad inflammation och kraftigt cytokinpåslag på basen av olika ärftliga eller förvärvade störningar i immunsystemet.

De vanligaste symtomen eller fynden är feber, hepatosplenomegali och cytopenier. Tillståndet är mycket allvarligt och leder oftast till döden utan adekvat behandling. 

Patogenesen vid HLH är inte fullständigt känd. En defekt i den cytotoxiska aktiviteten hos T-celler och makrofager eller histiocyter är emellertid central. Defekten förorsakar en ökning av inflammatoriska cytokiner (IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, M-CSF m.fl.). En kraftig proliferation av defekta makrofager i benmärgen leder till fagocytos av blodceller (erytrocyter, leukocyter, trombocyter). Fagocytos och cytokinpåslag leder till cytopenier i perifert blod. Makrofaginfiltration ses även i lever och mjälte, vilket leder till organförstoring och ibland leverdysfunktion. Infiltration kan även ses i CNS, lymfkörtlar och hud. HLH förekommer i ärftlig form, men kan också utlösas av lymfom, andra maligniteter, virusinfektioner (framför allt EBV men även CMV, HSV, VZV) och ibland av bakteriella infektioner och svampar.

 

12.2 Kliniska och laboratoriemässiga kriterier för malignitetsassocierad HLH

Nedan listas de kliniska och laboratoriemässiga kriterierna för malignitetsassocierad HLH. För att ställa diagnos ska 5 av 8 kriterier uppfyllas.

  • Feber
  • Splenomegali
  • Cytopeni ≥ 2 cellinjer (t.ex. anemi och trombocytopeni)
  • Minskad eller upphörd NK-cellsaktivitet (då denna framför allt ses vid primär HLH kan kriteriet uteslutas vid misstanke på malignitetsassocierad HLH)
  • Hypertriglyceridemi (faste-TG > 3 mmol/L) och/eller hypofibrinogenemi (fibrinogen < 1,5 g/L)
  • Ferritinstegring (≥ 2 000 μg/L). Värden > 10 000 μg/L ger mycket stark indikation på HLH.
  • sCD25 ≥ 2400 U/mL (löslig IL-2-receptor)
  • Hemofagocytos vid histologisk/cytologisk undersökning av benmärg, cerebrospinalvätska eller lymfkörtlar.

Ytterligare stöd för diagnosen är cerebrala symtom med måttlig pleocytos och/eller proteinstegring i likvor och förhöjda nivåer av transaminaser, bilirubin och LD. 

12.3 Behandling av lymfomassocierad HLH

Vid misstanke om HLH är det mycket viktigt att snabbt starta behandling, och diagnostiken får inte dra ut på tiden. Annars finns risk för att det HLH-associerade cytokinpåslaget inte går att bryta. Det finns ingen entydig konsensus om behandling av HLH vid lymfom och bland annat diskuteras i vilken utsträckning behandling mot lymfomet ska prioriteras framför behandling av inflammation vid HLH. I det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom finns detaljerade behandlingsförslag vid HLH.