Vård av lymfom i Västra sjukvårdsregionen

Om sjukdomen

Det finns över 60 olika typer av lymfom som skiljer sig åt och behandlas på olika sätt. Ofta delas lymfom upp i två huvudgrupper: Hodgkins lymfom och non-Hodgkin-lymfom. Lymfom är den vanligaste hematologiska cancern. I Västra sjukvårdsregionen rör det sig om cirka 300 nya fall per år. Allt fler som insjuknar kan botas och för en ökande andel av de övriga kan sjukdomen hållas i schack i en kronisk fas med god livskvalitet. Det innebär att både antalet canceröverlevare och de som lever med lymfom ökar.

Utredning

Patienter med misstänkt lymfom i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i hematologi, som finns på de flesta av regionens sjukhus. Utredningen ska fastställa lymfomtyp, hur utbredd sjukdomen är och vilka prognostiska faktorer (både tumörspecifika och patientrelaterade) som föreligger. Utredningen inkluderar vävnadsprov från lymfkörtlar och benmärg, blodprover samt datortomografier med magnetkamera eller PET-skintigrafi. I vissa fall görs även en undersökning med magnetkamera.

Tiden från remiss till första besök hos specialist kan vara extremt kort i akuta fall. Alla med en klar misstanke bör få tid inom två veckor. Hur lång tid utredningen sedan tar beror på tillgången till tider på röntgen, tillgång samt möjlighet till kirugisk biopsi och svarstiderna från patologlaboratorierna på vävnadsproverna.

Behandling

Behandling ges direkt till alla patienter med aggressiva lymfom och Hodgkins sjukdom. Övriga lymfom behandlas om de ger symtom eller påverkan på blodvärden. Huvudbehandlingen är cellgifter i kombination med antikroppar och i vissa fall strålbehandling. Maligna lymfom finns oftast även utanför den eventuella tumör som ledde till diagnos. Kirurgi i samband med behandlingen sker därför bara i undantagsfall. 

Behandlingen leder oftast till försämrade blodvärden och kompletteras ofta med läkemedel som stimulerar den normala blodbildningen. Behandlingen gör att patienten blir mer känslig för infektioner och förebyggande behandling med antibiotika kan därför bli aktuell. Alla patienter får dessutom noggranna instruktioner vad gäller kost med mera och ska höra av sig direkt vid feber. De infektioner som drabbar en känslig patient kräver ofta att man läggs in och får antibiotika i dropp för att infektionen ska kunna hävas. 

Strålbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla högdosbehandlingar med cytostatika och behandlingar med stamcellsstöd och allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppföljning

Hur och hur ofta patienten följs upp beror på vilken typ av lymfom man har haft och vilken behandling man har fått. Uppföljning görs vid hematologisk mottagning. 

Utveckling

Den Västsvenska Lymfomgruppen är väl etablerad och har funnits sedan 1980-talet. Alla kliniker som tar hand om lymfompatienter är representerade. Gruppen har ett processorienterat arbetssätt och innehåller representanter från flera medicinska specialiteter. Bland annat arbetar gruppen med: 

  • Framtagning av regionala medicinska riktlinjer. 
  • Analys och uppföljning av ledtider.
  • Arbetsfördelning (nivåstrukturering) i Västra sjukvårdsregionen.
  • Kompetensförsörjning.
  • Patientmedverkan.
  • Omvårdnad
  • Analys och uppföljning av inrapportering till kvalitetsregistret. 

Gruppen har även representanter i den Svenska Lymfomgruppen, som samordnar och godkänner nationella riktlinjer, koordinerar studier och är registerhållare för det Nationella kvalitetsregistret för lymfom (Nationella Lymfomregistret).