Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för KML

Kvalitetsregistret för KML omfattar alla nyupptäckta fall 18 år och äldre samt barn 16-18 år som vårdas vid vuxenklinik. 16-19-åringar som handläggs vid pediatrisk klinik och obduktionsupptäckta fall inkluderas inte. Data rörande diagnostik, väntetid, behandling och uppföljning registreras.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport KML, INCA

Årsrapport

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) - Nationell kvalitetsrapport för 2021, september 2022 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige. Alla rapporter finns på sidan Rapporter i menyn.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI-behandling. Målvärde > 95 %.
  • Andel patienter med kronisk fas vid diagnos som inte progredierar till accelererad fas/blastkris inom 24 månader. Målvärde > 96 %.
  •  Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: > 70 % resp > 95 %. 

KML registret startade år 2002 och ingår sedan 2007 i det nationella Blodcancerregistret. Regionalt cancercentrum Mellansverige har nationellt ansvar för registret.