MENY

Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-29

23. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

23.1 Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi (SFH)

 • Andel patienter registrerade i AML-registret inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: > 70 % respektive > 95 %.

 • Andel patienter under 80 år med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde > 80 %.

 • Överlevnad 30 dagar efter diagnos. Målvärde > 80 %.

23.2 Kvalitetsindikator för nationell uppföljning av standardiserat vårdförlopp för AML

 • Ledtid från ”remissbeslut vid välgrundad misstanke” till ”start av antileukemisk behandling”. Målvärde: Maximalt 6 dagar. 

Se även dokument för standardiserat vårdförlopp för AML.

23.3 Andra kvalitetsindikatorer

 • Tid från remiss till första besöket på specialistklinik.
 • Tid från diagnos till behandlingsstart. 
 • Överlevnad 1 år efter diagnos.
 • Överlevnad 3 år efter diagnos.
 • Tid från CR till transplantation.
 • Prov taget vid diagnos till den nationella biobanken. 
 • Andel patienter inkluderade i en klinisk studie.