Till regionspecifikt innehåll

Rapporter

RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer arbetar utifrån en handlingsplan som utgår från RCCs gemensamma inriktningsdokument Vägen framåt. Arbetet slutredovisas i särskilda rapporter kopplade till punkterna i handlingsplanen.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Rapport: PREM-enkät Barncancer VGR+, Resultat och analys av PREM-enkät 2022

Med fokus på samarbetet i sjukvårdsregionen för barncancer genomförs från och med 2022 en regional (VGR+) årligen återkommande PREM-enkät med syfte att fånga patienters och föräldrars upplevelse av barncancervården vad gäller: samarbete, samordning, information. Enkäten har också som syfte att identifiera vilka delar som fungerar bra/mindre bra för att möjliggöra fortsatt utveckling av barncancervården.  

I rapporten redovisas resultat och analys av PREM-enkät 2022.

Rapport PREM enkät Barncancer VGR+ 2022 (pdf)

Rapport: Uppföljning av arbetet för stärkt cancervård för barn och unga

En sammanställning av genomfört arbete sedan 2019 för barn och unga inom upptagningsområdet för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I budget 2019 avsatte regeringen 60 miljoner kronor till en stärkt cancervård för barn och unga. SKL fördelade medlen genom RCC i samverkan. Medlen fördelades lika mellan landets barncancercentrum i de sex sjukvårdsregionerna. 

På hösten samma år publicerades en regional rapport som beskrev barnonkologins utvecklingsområden i VGR+ samt lämnade förslag på regionala insatser inom områden som behövdes stärkas. Föreliggande regionala rapport syftar till att beskriva vilka av de åtgärder som föreslogs 2019 som genomförts och identifiera vad som kvarstår att genomföra samt föreslå hur det kan omhändertas framåt.

Rapport Uppföljning av arbetet för stärkt cancervård för barn och unga