Lokala förbättringsprojekt inom barncancersatsningen i VGR+

I överenskommelsen mellan staten och SKR finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Som en del i satsningen finns nu möjlighet för sjukhusen som ingår i RCC Väst barncancerarbete (Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Värmland och Region Jönköping) att äska om medel för ett eller flera mindre lokala förbättringsprojekt för sammanlagt 200 000 kronor per sjukhus utifrån nedanstående kriterier:

  • Projektet ska leda till en förbättrad barncancervård lokalt. Projekten kan vara allt från mycket små och enkla, som till exempel dokumentation av någon arbetsrutin/process eller inköp av utrustning, till mer komplexa och långvariga förbättringsprojekt.
  • Vid avslutning av projektet ska mallen som fyllts i för att beskriva idén kompletteras med en sammanfattning av genomfört arbete och resultat.
  • Genomförda förbättringsarbeten presenteras i den regionala barncancerprocessgruppen och arbetet dokumenteras i en poster.

Mall poster sammanfattning förbättringsarbete (PowerPoint)

Ansökan

För att ansöka om finansiellt stöd skickas idébeskrivning till Helena Ljungberg på RCC Väst (beskriv idén i ”Mall lokala förbättringsprojekt”).  

Mall Lokala förbättringsprojekt (Word)

Idébeskrivningen kommer att presenteras för styrgrupp för initiativen som fattar beslut om att godkänna ansökan. Idébeskrivningen ska vara förankrad och godkänd av verksamhetschef för att kunna godkännas.

Det går bra att kontakta RCC Väst om man önskar stöd eller ett bollplank vid ifyllandet av idébeskrivningen.

Kontakt

Helena Ljungberg

Utvecklingsledare

RCC Väst