MENY

Gällande vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom

Fastställt av RCC i samverkan 2019-11-21

Utredning

Organisation för utredning

Det ska finnas möjlighet till dialog mellan läkaren med ansvar för de inledande undersökningarna och en läkare från utredningsenheten. Det innebär att lokala rutiner måste säkras mellan primärvården och den enhet som ansvarar för utredningen.

Under hela utredningsförloppet ska en utredningsansvarig läkare ansvara för patienten.

Utredningsförlopp

Block A

Block B

Strukturerad remissgranskning med planering av utredning. Inhämtande av tidigare sjukhistoria, undersökningar och behandlingar.

DT thorax och buk.

Svar tillgängligt vid block C.

Block C

Block D

Anamnes och klinisk undersökning inkl. samsjuklighet och funktionsstatus.

Information om resultat av utredningar.

Sammanställning av tidigare sjukhistoria, undersökningar och behandlingar.

Riktade undersökningar efter individuell bedömning. Exempel:

 • Provtagning för klinisk kemisk
  /mikrobiologisk diagnostik
 • Provtagning för cytologisk
  /histopatologisk bedömning
 • Benmärgsundersökning
 • Ytterligare bildundersökningar, ev. PET-DT
 • Endoskopi
 • Mammografi
 • Gynekologisk undersökning
 • Bedömning utförd av annan relevant specialist

Block E

Block F

Samlad bedömning av utredning och beslut om rekommendation om remiss till behandling, fortsatt utredning eller avslut. Bör ske i multidisciplinärt team, se nedan.

Avslutande samtal med patienten och ev. närstående.

 

Resultat av block A

Åtgärd

Misstanke om allvarlig sjukdom kvarstår.

Block B, C och D utförs.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras eventuellt till relevant enhet för utredning. Besked om detta kan lämnas av inremitterande.

Resultat av block B–D

Åtgärd

Välgrundad misstanke om specifik cancerdiagnos (kan inträffa i varje steg i utredningsförloppet).

Block F utförs.

Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten remitteras till relevant enhet för behandling eller fortsatt utredning. Om standardiserat vårdförlopp finns remitteras patienten till det.

Misstanke om annan diagnos (kan inträffa i varje steg i utredningsförloppet).

Block F utförs.

Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten remitteras till relevant enhet för behandling eller fortsatt utredning.

Utredningen avslutas p.g.a. att patienten inte önskar, har nytta av eller klarar av fortsatt utredning (kan inträffa i varje steg i utredningsförloppet).

Block F utförs.

Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten remitteras till relevant enhet för individanpassad vård.

Diagnos kan inte ställas men fortsatt utredning är inte aktuell inom det standardiserade vårdförloppet.

Block E och F utförs.

Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet och patienten får en uppföljningsplan, se nedan.

Multidisciplinär konferens (MDK)

När diagnos inte kan ställas men fortsatt utredning inte är aktuell inom det standardiserade vårdförloppet bör en samlad bedömning av utredningen ske i ett multidisciplinärt team, vid MDK eller liknande, för att avgöra hur patienten ska följas vidare.

Det ska framgå av lokala riktlinjer hur sammanställningen ska ske och vilka funktioner som ska ingå i teamet (kan delta via videokonferens). I teamet kan t.ex. följande funktioner ingå: utredningsansvarig läkare, den läkare som ev. ska motta remiss för behandling eller uppföljning, andra specialiteter efter behov, kontaktsjuksköterska, koordinatorsfunktion.

Utredningsenheten ska i dessa fall göra en individuellt anpassad uppföljningsplan för patienten där det framgår vilken enhet som ansvarar för uppföljningen. I uppföljningsplanen ska också ingå en sammanfattning av utredningen. Målet är att på sikt bedöma om det fortfarande finns misstanke om allvarlig sjukdom.

Avslutande samtal med patienten

När utredningen enligt block A–D ovan är avslutad ska patienten ha ett avslutande samtal med utredningsansvarig läkare med besked om utredningens resultat och beslut om kommande steg, t.ex. återremittering för uppföljning eller remittering till annan enhet för fortsatt utredning eller behandling. Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av utredningen.

Beslut om att remittera patienten till uppföljning, utredning eller behandling ska fattas tillsammans med patienten och de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med första besöket (block C).

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3).

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.