MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella studien för tarmcancerscreening – SCREESCO

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014.

Studien är en multicenterstudie med 33 deltagande sjukhus i 18 regioner, som undersöker vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Den är också en metod att samla erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten hos deltagande enheter.

Deltagande landsting

SCREESCO-studien genomförs av delagande regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. Studien samordnas och administreras av RCC Uppsala Örebro och är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Regionerna Stockholm och Gotland deltar inte i studien då de redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. 

Tarmcancerscreening i Stockholms län och region Gotland

Deltagande i studien

Totalt ingår 270 000 svenskar i studien i åldern 59-62 år. Inklusionen har pågått under fem år och blir klar under 2019. Uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten, insjuknande och död, är satt till 15 år.

Deltagarna är slumpmässigt utvalda med hjälp av Skatteverkets befolkningsregister och har sedan randomiserats till någon av studiens tre grupper. Deltagarna har fått en förfrågan att antingen direkt genomgå en koloskopi eller att lämna avföringsprov och om detta är positivt (innehåller viss mängd blod) genomgå koloskopi. Man har inte kunnat ansluta sig till studien om man inte blivit utvald.

Aktuell studiestatus

Studien är inne på sitt sista studieår av fem och beräknas inkludera samtliga deltagare under 2019.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Både Västra Götalandsregionen och Region Halland har deltagit i SCREESCO-studien sedan 2014 och invånare i de båda regionerna började kallas under första året.

Läs en nyhetsartikel om starten av studien här. 

Regionalt ansvarig

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Kontakt

Rolf Hultcrantz

Projektledare

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Eva Berglund

Studiekoordinator

Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Faktaägare: Rolf Hultcrantz
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 5 november 2019