MENY

Nationella studien för tarmcancerscreening – SCREESCO

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014.

Studien är en multicenterstudie med 33 deltagande sjukhus i 18 landsting, och ska undersöka vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Den blir också en metod att samla erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten hos deltagande enheter.

Deltagande landsting

SCREESCO-studien genomförs av landsting och regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. Studien samordnas och administreras av RCC Uppsala Örebro och är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Stockholms läns landsting och region Gotland deltar inte i studien då de redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. I Västernorrland pågår för närvarande diskussioner om att införa tarmcancerscreening motsvarande den i Stockholm-Gotland.

Tarmcancerscreening i Stockholms län och region Gotland

Deltagande i studien

Totalt ingår 270 000 svenskar i studien i åldern 59-62 år. Inklusionen pågår under fem år och väntas bli klar under 2019. Uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten, insjuknande och död, är satt till 15 år.

Deltagarna är slumpmässigt utvalda med hjälp av Skatteverkets befolkningsregister och randomiseras sedan till studiens armar. Deltagarna blir inbjudna med förfrågan att antingen genomgå koloskopi eller att lämna avföringsprov och om detta är positivt (innehåller viss mängd blod) genomgå koloskopi. Det är inte möjligt att ansluta sig till studien om man inte blivit utvald.

Aktuell studiestatus

Studien är inne på sitt sista studieår av fem och beräknas inkludera samtliga deltagare under 2019.

Kontakt

Rolf Hultcrantz

Projektledare

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Eva Berglund

Studiekoordinator

Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Faktaägare: Rolf Hultcrantz
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 15 april 2019