Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Tidigare har nya vårdprogram skickats på två remissrundor, först till professionen och sedan till regionerna. Sedan februari 2020 följer nya vårdprogram samma rutiner för remissrunda som reviderade vårdprogram och SVF.

Aktuell remissrunda för vårdprogram och SVF, till samtliga remissinstanser

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller vårdförloppet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem. Remissrundan är två månader lång.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument) 

Förlängd svarstid

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin förlängs svarstiden från två till sju månader. Det innebär att den remissrunda som börjar 15 april får samma svarsdatum som den remissrunda som startar den 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Fram till den 15 september kommer denna sida att kompletteras med fler vårdprogram.

Vårdprogram under framtagande

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats. Ordförande i vårdprogramgruppen inom patentes.

  • Hypofystumörer (Oskar Ragnarsson)
  • Merkelcellstumörer (Viveca Björnhagen Säfwenberg)
  • Myeloproliferativa sjukdomar (Marie Lindgren)